Till innehåll på sidan

Funktionsnedsättning

Undersökningar om Funktionsnedsättning

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Arbete, Funktionsnedsättning

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antalet personer med funktionsnedsättning med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat boendestöd, hemtjänst och boende.

Omsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

LSS, Omsorg, Funktionsnedsättning

Assistansersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Inkomst, Socialförsäkring, Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Handikapp

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Inkomst, Sysselsatta, Utbildning, Välfärd, Funktionsnedsättning