Till innehåll på sidan

Fritidshus

Undersökningar om Fritidshus

Fastighetspriser och lagfarter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Boende, Bostadspriser, Fastigheter, Fritidshus, Index, Priser, Småhus

Fritidshusområden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Bebyggelse, Fritidshus, Markanvändning

Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver hur bebyggelsen utvecklats inom områden av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kapitel, sedan bestämmelserna trädde i kraft 1987. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad.

Bebyggelse, Fritidshus, Kust, Miljöbalken, Riksintresse

Boendet och förändringar i boendet i fritidshus och småhus

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av fritidshusbebyggelsens omfattning och i vilken grad fritidsboende omvandlas till permanentboende. Statistiken har tagits fram som en engångsstudie och någon uppföljning är inte planerad i nuläget.

Bebyggelse, Boende, Fritidshus, Småhus