Till innehåll på sidan

Priser

Undersökningar om Priser

Fastighetspriser och lagfarter

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Boende Bostadspriser Fastigheter Fritidshus Index Priser Småhus

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle Priser Torv

Rundvirkespriser

Statistiken visar priser på leveransvirke per kvartal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Priser Skog

Markpriser

Statistiken visar bland annat genomsnittliga priser på jordbruksmark och åkermark samt antal försäljningar och försåld areal per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Priser

Arrendepriser för jordbruksmark

Statistiken visar bland annat genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark och åkermark per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Priser

Konsumentprisindex (KPI)

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Index Inflation Prisbasbelopp Priser Konsumentprisindex

Byggnadsprisindex (BPI)

Indexet visar prisutvecklingen för nybyggda bostäder, det vill säga det pris som en byggherre/slutkonsument betalar för ett byggprojekt. Statistiken omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt med gruppbyggda småhus kan innehålla ett eller flera småhus.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Byggande Index Priser

Byggkostnadsindex (BKI)

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Byggande Entreprenadindex Index Priser

Torv

Statistiken visar produktion av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om skörd av torv för energi och odling, koncessioner för energitorv, samt miljöeffekter vid torvförbränning. Statistiken tas fram årligen. Äldre rapporter innehåller ytterligare statistik om torvproduktion.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Import och export Markanvändning Priser Torv Utsläpp