Till innehåll på sidan

Priser

Undersökningar om Priser

Fastighetspriser och lagfarter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Boende, Bostadspriser, Fastigheter, Fritidshus, Index, Priser, Småhus

Energipriser på naturgas och el

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar vad hushåll och industrier i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och förbrukarkategori för el och naturgas, inklusive nätdistribution, avgifter och skatter. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår.

Bränsle, El, Priser

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus och vissa uppgifter om skatter inom energiområdet.

Bränsle, El, Hushåll, Priser

Trädbränsle- och torvpriser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen och torv fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Bränsle, Priser, Torv

Rundvirkespriser

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar priser på leveransvirke per kvartal.

Priser, Skog

Markpriser

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat genomsnittliga priser på jordbruksmark och åkermark samt antal försäljningar och försåld areal per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Jordbruk, Priser

Arrendepriser för jordbruksmark

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark och åkermark per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Jordbruk, Priser

Konsumentprisindex (KPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Ekonomi, Index, Inflation, Prisbasbelopp, Priser

Byggnadsprisindex (BPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet visar prisutvecklingen för nybyggda bostäder, det vill säga det pris som en byggherre/slutkonsument betalar för ett byggprojekt. Statistiken omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt med gruppbyggda småhus kan innehålla ett eller flera småhus.

Bostäder, Byggande, Index, Priser

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Byggande, Entreprenadindex, Index, Priser

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Bränsle, Import och export, Markanvändning, Priser, Torv, Utsläpp