Till innehåll på sidan

Priser

Undersökningar om Priser

Fastighetspriser och lagfarter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Boende, Bostadspriser, Fastigheter, Fritidshus, Index, Priser, Småhus

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Statistiken visar prisutvecklingen för trädbränslen-, torv- och avfall fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Bränsle, Priser, Torv

Rundvirkespriser

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar priser på leveransvirke per kvartal.

Priser, Skog

Markpriser

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat genomsnittliga priser på jordbruksmark och åkermark samt antal försäljningar och försåld areal per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Jordbruk, Priser

Arrendepriser för jordbruksmark

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark och åkermark per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Jordbruk, Priser

Konsumentprisindex (KPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Ekonomi, Index, Inflation, Prisbasbelopp, Priser

Byggnadsprisindex (BPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet visar prisutvecklingen för nybyggda bostäder, det vill säga det pris som en byggherre/slutkonsument betalar för ett byggprojekt. Statistiken omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Ett projekt med gruppbyggda småhus kan innehålla ett eller flera småhus.

Bostäder, Byggande, Index, Priser

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Byggande, Entreprenadindex, Index, Priser

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Bränsle, Import och export, Markanvändning, Priser, Torv, Utsläpp