Till innehåll på sidan

Integration

Artiklar om Integration

Utrikesfödda flyttar mer än inrikesfödda

Det flyttas alltmer inom Sverige, visar en ny demografisk rapport från SCB. Men sedan år 2002 har benägenheten att flytta minskat något bland inrikesfödda medan den ökat betydligt bland utrikesfödda.

Övrigt Etiketter: Befolkning Demografi Integration

Andelen flyktingar med förvärvsinkomst ökar

Andelen flyktingar och flyktinganhöriga med inkomst från förvärvsarbete och arbetsrelaterade ersättningar ökar – men är fortfarande lägre än bland övriga utrikesfödda och personer födda i Sverige, visar en ny rapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Befolkning Ekonomi Integration

Fattigdom nästan sju gånger vanligare bland utrikesfödda

Sverige är ett av länderna i EU med störst skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda när det gäller materiell och social fattigdom, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Integration Europa

Ny rapport belyser livsvillkor för personer med bakgrund utanför Europa

Personer med utomeuropeisk bakgrund har oftare sämre socioekonomiska förutsättningar än personer med svensk bakgrund. Men det finns områden där mönstren ser annorlunda ut, visar en ny rapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Befolkning Integration Privatekonomi

Flyktingar mindre sysselsatta än andra – men skillnaderna minskar över tid

Sysselsättningsgraden bland flyktingar och deras anhöriga är lägre än bland inrikesfödda och övriga utrikesfödda. Men skillnaderna minskar påtagligt ju längre tid personerna befunnit sig i Sverige, visar en ny rapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Arbete Integration Politik

Elever når samma inkomst tio år efter gymnasiet oavsett bakgrund

En lägre andel elever med utländsk bakgrund arbetar tio år efter gymnasiet jämfört med elever med svensk bakgrund. Men de som klarar gymnasiet och arbetar har samma medianinkomst oavsett bakgrund. Det visar årets integrationsrapport från SCB.

Övrigt Etiketter: Befolkning Integration Utbildning

Indier största gruppen utrikes födda invandrare

Sedan några år är den största gruppen utrikes födda invandrare till Sverige födda i Indien. De invandrar ofta för att arbeta eller studera, och de bosätter sig i högre grad än andra invandrargrupper i Stockholms län.

Övrigt Etiketter: Befolkning Integration

Över hälften av alla barn födda utomlands lever med låg ekonomisk standard

Knappt 12 procent av befolkningen som är född i Sverige lever under gränsen för låg ekonomisk standard, visar statistik från SCB. Bland utrikesfödda är andelen 31 procent – och för barn är skillnaderna ännu större.

Övrigt Etiketter: Ekonomi In- och utvandring Integration Hushåll och ekonomi Integration och segregation

Stora skillnader i flyttmönster bland flyktingar i Sverige

De flesta av de 70 000 flyktingar och deras anhöriga som Sverige tog emot 2016 bodde kvar i samma kommun tre år senare. Sigtuna hade högst andel utflyttade, Västerås lägst. Det visar statistik från SCB.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Integration Inrikes flyttning Flyktingar

Asylsökande i Sverige

I början av 2000-talet sökte runt 30 000 personer asyl i Sverige årligen. Det ökade runt 2012 och under 2015 var antalet asylsökande det högsta någonsin, med över 160 000 personer. Politiska beslut har sedan påverkat möjligheten att ta sig till Sverige och antalet asylsökande har minskat. Restriktioner under pandemin gjorde att antalet asylsökande minskade ytterligare under 2020 och 2021. Antalet asylsökande under 2021 är det lägsta under hela 2000-talet, drygt 11 000 personer.

Snabba fakta Etiketter: Integration

Utlandsföddas medianinkomst stiger kraftigt med tiden

Utrikes födda har lägre medianinkomst än de som är födda i Sverige. Men skillnaderna minskar med tiden. Det gäller både flyktingar och andra invandrare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetskraft Integration Privatekonomi

Stora skillnader i utbildningsnivå mellan nyinvandrade

Andelen högutbildade bland vuxna som har invandrat till Sverige de senaste åren är högre än i befolkningen som helhet. Men samtidigt har var fjärde nyinvandrad inte gått gymnasiet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Integration Utbildning

23 000 barn går inte i förskola

Av alla barn i Sverige mellan tre och fem år är det 6 procent som inte går i förskolan. Utrikes födda barn och barn från familjer med låga inkomster är överrepresenterade.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Integration Utbildning

Så försörjde sig flyktingar de 15 första åren i Sverige

Drygt 30 000 flyktingar i åldern 18–49 år invandrade 1997–2001. Den vanligaste huvudsakliga inkomstkällan deras första 15 år i Sverige var arbete.

Korta analyser och artiklar Etiketter: In- och utvandring Integration Flyktingar Privatekonomi

Genomsnittlig arbetstid densamma för flyktingar som för inrikes födda

Flyktingar och deras anhöriga har lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda och övriga utrikes födda. Men bland dem som är sysselsatta är den genomsnittliga arbetstiden lika stor.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Integration Flyktingar

Intervju: Nya nordiska data om integration

Hur ser arbetsmarknaden ut för utrikes födda i de nordiska länderna? Det försöker ett nytt nordiskt samarbetsprojekt skildra med en gemensam statistikdatabas. Petter Wikström och Karin Lundström har deltagit i arbetet för SCB:s räkning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Integration

Lägre andel förvärvsarbetande bland utrikes födda i Norden

Utrikes födda har en lägre förvärvsfrekvens än inrikes födda i alla nordiska länder. Genom att redovisa olika bakgrundsfaktorer kan mer rättvisande jämförelser göras mellan länderna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Integration Sysselsatta

Företagsledare anställer oftare någon med liknande bakgrund

Det är mer än tre gånger så vanligt att företagsledare med utländsk bakgrund anställer personer som också har utländsk bakgrund, jämfört med Sverigefödda företagsledare. Av 43 000 företag som leds av personer med utländsk bakgrund är sju av tio anställda också födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Integration