Till innehåll på sidan

Barn motionerar trots mycket skärmtid

Publicerad: 2017-10-04

Det är vanligt att barn ägnar en stor del av sin fritid åt internet, dataspel och tv-tittande. Men barn med mycket skärmtid ägnar sig i lika stor utsträckning åt regelbunden motion på sin fritid som andra barn.

Barns ”skärmtid”, det vill säga tiden som tillbringas med att se på tv, spela dataspel, surfa på internet och så vidare, är något som engagerar och tas upp i debatter. Inte minst föräldrar oroas över att mycket skärmtid på fritiden kan vara skadligt och även gå ut över andra fritids­aktiviteter.

Internetanvändandet har ökat under åren. Att använda internet omfattar här all aktivitet som till exempel surfa, spela spel och chatta. Det var 46 procent bland barn i åldrarna 12–15 år som använde internet minst tre timmar på sin fritid en vanlig vardag under 2016. Bland 16–18-åringar var motsvarande andel 68 procent, vilket är ungefär en fördubbling jämfört med 2009–2010. Troligtvis är teknikutvecklingen med ständig tillgång till internet i mobiltelefoner och läsplattor en del av förklaringen till detta.

Vanligt med flera timmar internet varje dag

Andel barn som på sin fritid använder internet minst tre timmar under en vanlig vardag, 2016. Procent.
Diagram Andel barn som på sin fritid använder internet minst tre timmar under en vanlig vardag

Ungefär sju av tio barn i åldrarna 16–18 år använder internet på fritiden minst tre timmar under en vanlig vardag. Bland 12–15-åringar är det knappt hälften som gör det. Alla aktiviteter där internet används ingår här – surfa, chatta, spela, se på film och så vidare.

Fler pojkar än flickor spelar data- och tv-spel minst tre timmar per vardag. Var fjärde pojke, 24 procent, ägnar minst tre timmar en vardag åt spelande jämfört med 4 procent av flickorna.

Pojkar spelar mer än flickor

Andel barn som på sin fritid spelar data- eller tv-spel minst tre timmar under en vanlig vardag, 2016. Procent
Diagram: Andel barn som på sin fritid spelar data- eller tv-spel minst tre timmar under en vanlig vardag, 2016.
Att spela data- eller tv-spel minst tre timmar per dag är betydligt vanligare bland pojkar än bland flickor.

Skärmtid kan även vara att man ser på tv-program eller filmer, vilket 14 procent av barnen gjorde minst tre timmar per vardag år 2016. I tv-tittande inkluderas här även när man ser program eller filmer på dator eller liknande. Bland de äldre barnen är det fler flickor än pojkar som ser på tv minst tre timmar per dag, 21 procent jämfört med 7 procent.

Genom att kombinera internetanvändning, spelande och tv-tittande, och dessutom inkludera både vardagar och helger, får vi en samlad indikator på skärmtid. Denna visar att en fjärdedel av barnen, 24 procent, tittar på en skärm minst tre timmar på fritiden en vanlig vardag och minst tio timmar på helgen, vilket är en relativt stor del av barnens fritid.

Majoriteten motionerar

Går skärmtiden ut över andra fritidsaktiviteter, till exempel motion? Förutom att använda dator och se på tv är det många barn som brukar motionera på sin fritid, vilket 86 procent gör minst en gång i veckan. Bland de äldre barnen är det vanligare att pojkar motionerar jämfört med flickor, 91 procent av pojkar jämfört med 71 procent av flickor. Det handlar här om motionerande på fritiden, antingen i form av idrott i en förening eller klubb, eller träning vid sidan om föreningslivet minst en gång i veckan, genom att till exempel jogga, gå på gym eller spela fotboll med kompisar.

Vi har jämfört motionerandet mellan de barn som använder internet, dataspel och tv relativt mycket, minst tre timmar per vardag och minst tio timmar under helgen, med gruppen som inte gör det i samma omfattning. Jämförelsen visar att det inte är någon skillnad mellan grupperna. Drygt åtta av tio barn i båda grupperna motionerar minst en gång i veckan på sin fritid.

Man ska dock inte dra alltför stora slutsatser om aktivitet och rörelse i sin helhet utifrån denna jämförelse eftersom endast föreningsidrott och aktiv träning på fritiden i de fall man blir andfådd och svettig räknas som motion här. Därmed ingår inte idrottslektionerna i skolan, inte heller lugnare aktiviteter som att promenera, leka med kompisar, bada och så vidare. Barn som sitter mycket vid en skärm har kanske mindre tid till sådana aktiviteter jämfört med dem med som har mindre skärmtid. Å andra sidan finns det exempelvis rörelsefrämjande dataspel av olika slag, vilket innebär att man inte alltid sitter stilla när man tittar på en skärm.

Fakta

I Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) intervjuas barn i åldrarna 12–18 år om sin vardag, till exempel hur de mår, situationen i skolan, fritidsaktiviteter och relationen till föräldrar, kompisar och lärare.

Denna artikel baseras på ett urval av uppgifter från den del som berör barnens fritid. Uppgifterna handlar om skärmtid, vilket är grundat på barnens svar om tid till internet, dataspel och tv-tittande. Utöver skärmtiden finns även uppgifter om barnens motionerande, vilket här inkluderar idrott i förening/klubb eller annan träning som ska ske minst en gång i veckan och vara så pass intensiv att man blir andfådd eller svettig.

Kontakt

Helena Rudander

Telefon
010-479 41 24
E-post
helena.rudander@scb.se