Till innehåll på sidan

Funktionella regioner och kommungrupper

Här hittar du koder och namn för lokala arbetsmarknader, storstadsområden, FA-regioner och Sveriges kommuners och landstings (SKL) kommungruppsindelning.

Lokala arbetsmarknader

Avgränsas utifrån statistik över arbetspendling mellan kommuner.

Förteckning över lokala arbetsmarknader

Storstadsområden

Består av kommungrupperingar runt Stockholm, Göteborg, Malmö. Bygger på pendling, flyttning och samverkan i planeringsfrågor.

Storstadsområden (inklusive områdesdelar) (pdf)

Tabell storstadsområden (xls)

Tillväxtverkets FA-regioner – funktionella analysregioner

Den nya FA-indelningen, vilken kallas FA15, är huvudsakligen baserad på en prognos gällande pendlingsmönstren 2025.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Tabell (xlsx)

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning

Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Tabell (xlsx)

Kontakta oss