Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2022

Antalet anställda ökar

Statistiknyhet från SCB 2022-04-27 8.00

I mars 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 092 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 146 000 jämfört med mars 2021. Antalet anställda ökade med 107 000 till totalt 4 587 000. Antalet arbetslösa uppgick till 454 000, en minskning med 96 000 jämfört med ett år tidigare. Andelen arbetslösa var 8,2 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 168,0 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat innebär en ökning med 2,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,6 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen se: Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande. I samband med AKU februari 2022 publicerades dessa serier för kvartal och år. Under året kommer ytterligare länkade serier att publiceras. Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se)

Arbetskraften

I mars 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 545 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 619 000 och antalet män var 2 927 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. Bland kvinnor var det 70,8 procent och bland män 76,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 582 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 092 000 i mars 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 146 000 personer jämfört med mars föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 60 000 och uppgick till 2 381 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 711 000, en ökning med 86 000 personer. Sysselsättningsgraden ökade med 1,9 procentenheter och uppgick till 67,7 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,4 procent, en ökning med 1,6 procentenheter. Bland män var den 70,8 procent, en ökning med 2,1 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 156 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,6 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I mars 2022 uppgick antalet anställda till 4 587 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 107 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 239 000. Bland män ökade antalet anställda med 65 000 till 2 348 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 906 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 875 000 och antalet fast anställda män var 2 032 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 681 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 364 000 och bland män ökade antalet med 49 000 till 317 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 638 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 925 000 och för tidsbegränsat anställda 712 000. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2022 till i genomsnitt 168,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 2,7 procent jämfört med mars 2021.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med mars 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 238 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 77 000 till 216 000. Det ger ett arbetslöshetstal på 7,4 procent för män, en minskning med 2,6 procentenheter. Av de arbetslösa hade 152 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 161 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 25,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 118 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2022 uppgick antalet arbetslösa till 425 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent.

Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 141 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 22,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,0 miljoner timmar per vecka, en minskning med 5,4 miljoner timmar jämfört med mars 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i mars till 281 000, en minskning med
44 000 personer jämfört med mars 2021. Bland män var 145 000 undersysselsatta. Motsvarande siffra för kvinnor uppgick till 136 000, en minskning med 32 000. Antalet latent arbetssökande var 243 000 personer.

Samband på arbetsmarknaden mars 2022, 15–74 år

Graf

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Mars 2022 Mars 2021 Förändring
sedan
Mars
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 525 ±17   7 516   9   .
Män 3 827 ±13   3 820   8   .
Kvinnor 3 697 ±11   3 696   1   .
15-24 år 1 161 ±7   1 147   14   .
20-64 år 5 875 ±13   5 856   19   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 545 ±53 73,7 5 496 73,1 50   66
Män 2 927 ±42 76,5 2 918 76,4 9   52
Kvinnor 2 619 ±44 70,8 2 578 69,7 41   55
15-24 år 628 ±28 54,1 589 51,3 40 * 36
20-64 år 5 141 ±47 87,5 5 085 86,8 56   58
2a. Sysselsatta 5 092 ±50 67,7 4 946 65,8 146 * 62
Män 2 711 ±43 70,8 2 625 68,7 86 * 54
Kvinnor 2 381 ±45 64,4 2 321 62,8 60 * 56
15-24 år 467 ±25 40,3 422 36,8 46 * 31
20-64 år 4 785 ±46 81,5 4 626 79,0 159 * 58
Anställda 4 587 ±57   4 480   107 * 70
Män 2 348 ±49   2 284   65 * 60
Kvinnor 2 239 ±47   2 197   42   58
15-24 år 453 ±24   411   42 * 30
20-64 år 4 346 ±55   4 234   112 * 68
Fast 3 906 ±62   3 847   60   75
Tidsbegränsat 681 ±49   634   47   66
Undersysselsatta [2] 281 ±34 5,5 325 6,6 ‑44 * 42
Män 145 ±25 5,3 157 6,0 ‑12   31
Kvinnor 136 ±23 5,7 168 7,2 ‑32 * 29
15-24 år 78 ±18 16,6 84 20,0 ‑7   23
20-64 år 254 ±32 5,3 292 6,3 ‑38   40
I arbete 4 654 ±55   4 499   156 * 73
Män 2 529 ±47   2 437   92 * 62
Kvinnor 2 125 ±48   2 061   64 * 63
Arbetade timmar 168 000 ±2 400   156 800   11 200 * 3 000
Män 94 500 ±2 100   88 800   5 700 * 2 600
Kvinnor 73 500 ±1 800   68 000   5 500 * 2 300
2b. Arbetslösa 454 ±37 8,2 549 10,0 ‑96 * 52
därav heltidsstuderande 187 ±29   224   ‑37   41
Män 216 ±28 7,4 292 10,0 ‑77 * 40
Kvinnor 238 ±30 9,1 257 10,0 ‑19   43
15-24 år 161 ±25 25,6 167 28,3 ‑6   36
20-64 år 355 ±31 6,9 458 9,0 ‑103 * 44
Arbetslösa mer än 6 mån 152 ±23 38,0 183 38,2 ‑32   32
3. Ej i arbetskraften 1 979 ±54   2 020   ‑41   67
Män 901 ±42   902   ‑1   52
Kvinnor 1 079 ±44   1 118   ‑40   55
15-24 år 533 ±29   558   ‑26   36
20-64 år 734 ±46   771   ‑37   58
Latent arbetssökande 243 ±34   268   ‑24   43
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 21 000 ±1 400   26 400   ‑5 400 * 2 000

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Mars
2022
Antal
Februari
2022
Antal
Januari
2022
Antal
Årsförändringstakten
i Mars 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 513 7 512 7 511 7
Män 3 818 3 817 3 817 8
Kvinnor 3 694 3 695 3 695 ‑1
15-24 år 1 155 1 153 1 151 25
20-64 år 5 866 5 864 5 861 30
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 582 5 577 5 573 53
Män 2 942 2 940 2 938 23
Kvinnor 2 640 2 638 2 635 30
15-24 år 633 630 628 31
20-64 år 5 144 5 140 5 138 39
2a. Sysselsatta 5 156 5 146 5 134 129
Män 2 736 2 729 2 723 75
Kvinnor 2 421 2 416 2 412 54
15-24 år 491 488 484 45
20-64 år 4 809 4 800 4 790 113
Anställda 4 638 4 627 4 616 127
Män 2 364 2 357 2 350 82
Kvinnor 2 274 2 270 2 267 45
15-24 år 478 475 471 45
20-64 år 4 377 4 368 4 359 108
Fast 3 925 3 920 3 914 66
Tidsbegränsat 712 707 703 62
I arbete 4 349 4 340 4 331 109
Män 2 358 2 353 2 348 59
Kvinnor 1 991 1 987 1 983 50
Arbetade timmar 152 100 152 000 152 000 900
Män 85 600 85 700 85 700 ‑100
Kvinnor 66 500 66 400 66 300 1 000
2b. Arbetslösa 425 432 439 ‑75
Män 206 210 215 ‑52
Kvinnor 219 221 224 ‑24
15-24 år 141 142 144 ‑14
20-64 år 334 341 348 ‑73
3. Ej i arbetskraften 1 931 1 935 1 938 ‑47
Män 876 878 879 ‑16
Kvinnor 1 054 1 057 1 059 ‑31
15-24 år 522 523 523 ‑6
20-64 år 723 723 724 ‑9

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Mars
2022
Andel
Februari
2022
Andel
Januari
2022
Andel
Årsförändringstakten
i Mars 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,3 74,3 74,2 0,6
Män 77,0 77,0 77,0 0,5
Kvinnor 71,5 71,4 71,3 0,8
15-24 år 54,8 54,7 54,6 1,5
20-64 år 87,7 87,7 87,7 0,2
2a. Sysselsättningsgraden 68,6 68,5 68,4 1,7
Män 71,7 71,5 71,3 1,8
Kvinnor 65,5 65,4 65,3 1,5
15-24 år 42,6 42,3 42,0 3,0
20-64 år 82,0 81,9 81,7 1,5
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,6 7,7 7,9 ‑1,4
Män 7,0 7,2 7,3 ‑1,8
Kvinnor 8,3 8,4 8,5 ‑1,0
15-24 år 22,3 22,6 22,9 ‑3,4
20-64 år 6,5 6,6 6,8 ‑1,5

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU april publiceras 2022-05-25, kl. 8:00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Stefan Andersson

Telefon
010-479 40 81
E-post
stefan.andersson1@scb.se