Till innehåll på sidan

Lediga jobb och vakanser i näringslivet efter branschtillhörighet, SNI2007

1:a kvartalet 2020

SNI Näringsgren Lediga jobb Felmarginal Vakanser Felmarginal
A Jord- och skogsbruk, jakt och fiske ¨ ¨ ¨ ¨
B+C Tillverknings- och utvinningsindustri 12 608 1 053 3 898 431
D+E Företag inom energi och miljö 1 692 229 676 148
F Byggindustri 5 080 1 732 2 662 947
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 11 181 2 310 4 702 1 687
H Transport- och magasineringsföretag 4 215 1 214 1 022 519
I Hotell och restauranger 4 209 1 790 308 224
J Informations- och kommunikationsföretag 10 031 1 829 5 960 1 222
K+L Kreditinstitut, försäkringsbolag och fastighetsbolag 4 446 630 2 146 392
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 8 320 1 355 4 300 919
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 8 673 1 219 2 152 427
P+Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg 7 004 1 473 1 417 461
R+S Personliga och kulturella tjänster 3 625 1 166 367 192
Totalt   83 015 5 397 29 767 2 688

Definitioner och förklaringar

Lediga jobb

Att en arbetsgivare har ett ledigt jobb betyder att arbetsgivaren har påbörjat extern rekrytering av en medarbetare men ännu inte anställt någon (ännu inte tillsatt jobbet). Med extern rekrytering avses rekrytering som inte är begränsad till redan anställda i företaget. De lediga jobben delas upp i bemannade och obemannade lediga jobb.

Vakanser

Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist).

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se