Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2021

Stor höstsådd areal trots regnig höst

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2021-11-30 9.30

Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 605 400 hektar. Den tangerar förra höstens rekordstora areal och är 6 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. Ändå har många lantbrukare inte kunnat höstså all den planerade arealen eftersom fälten varit för blöta för att bära maskinerna. Nästan 70 procent av årets totala höstsådda areal är höstvete.

Totalt i landet såddes 421 500 hektar höstvete, vilket är 8 procent mindre än förra hösten, då den största arealen någonsin såddes. På riksnivå är årets höstveteareal 5 procent större än genomsnittet för de fem föregående höstarna och 15 procent över tioårsgenomsnittet. Stora höstsådda arealer är bra på flera olika sätt, inte minst för att de bidrar till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.

I Skåne län minskade den totala höstsådda spannmålsarealen med 13 procent eller 17 100 hektar jämfört med i fjol. I Västra Götalands län blev minskningen 17 procent eller 16 600 hektar.

Höstrågarealen minskade

Den höstsådda arealen av råg minskade för tredje året i rad. Den blev den här hösten 21 000 hektar, vilket är 22 procent mindre än förra hösten och 23 procent mindre än femårsgenomsnittet.

Höstkorn- och höstrågvetearealerna i nivå med förra höstens arealer

Höstkornarealen beräknas vara 22 700 hektar, vilket är i samma storleksordning som förra hösten, men överstiger femårsgenomsnittet med 14 procent. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 27 100 hektar, vilket är i nivå med både femårsgenomsnittet och fjolårsarealen.

Höstrapsarealen större än förra hösten

Höstrapsarealen har beräknats till 111 900 hektar. Den är därmed 11 procent större än förra höstens areal och 14 procent större än femårsgenomsnittet. Årets höstrapsareal tangerar rekordarealen från hösten 2016. Höstrybsarealen har beräknats till 1 200 hektar.

Ekologiskt odlad höstraps ökade också

Den totala höstsådda arealen som odlas ekologiskt uppgår till 52 600 hektar, vilket är i nivå med förra höstens areal men 18 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Den ekologiskt odlade höstvetearealen blev 31 900 hektar, vilket också tangerar fjolårsarealen, och motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Höstrapsarealen som odlas ekologiskt är rekordstor. Den har beräknats till 11 000 hektar, vilket är en ökning med 39 procent jämfört med förra höstens areal.

Regnig höst försvårade höstsådden

Hösten har präglats av regnigt väder i stora delar av landet. En del av den planerade höstsådden ställdes därför in, eftersom fälten inte var farbara. Det finns farhågor om att delar av den höstsådda arealen kommer att behöva köras upp i vår, eftersom grödorna tidvis stått under vatten efter ihållande regnväder. Det finns även lantbrukare som rapporterar att de inte kan höstså vete och oljeväxter på grund av att vildsvin, älgar, hjortar och gäss förstör grödorna.

Höstsådda arealer av spannmål 2006–2021

Diagram

Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2021

Diagram

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i Höstsådda arealer 2021 (Jordbruksverket). Statistiken om höstsådda arealer finns även i Jordbruksverkets statistikdatabas. Uppgifterna baseras på en urvalsundersökning där cirka 5 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se