Till innehåll på sidan

Beskrivning av Höstsådda arealer

Med höstsådda arealer avses arealer av de grödor som lantbrukaren sår på hösten.

Om plantorna övervintrar kommer de snabbt igång med tillväxten efterföljande vår. Denna undersökning genomförs årligen och baseras på intervjuer med ett urval av jordbrukare. Uttagningen av gårdar sker genom sannolikhetsurval. Samtliga spannmåls- och oljeväxt- grödor som är aktuella för höstsådd ingår i undersökningen.

Undersökningspopulationen utgörs av jordbruksföretag som har mer än 5,0 hektar åkermark. Som urvalsram används Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd.