Till innehåll på sidan

Beskrivning av trädgårdsräkningar och -inventeringar

Intermittent sedan 1977 har med 3–5 års mellan­rum upp­gifter insamlats i särskilda träd­gårds­räk­ning­ar/‑in­vent­er­ingar.

Räk­ning­arna/in­vent­er­ing­arna syftar till att ge en mer utför­lig informa­tion om träd­gårds­odlingen än vad som är möjligt att erhålla vid juni‑insam­lingen för Lant­bruks­regist­ret (LBR). I träd­gårds­räk­ning­arna erhålls för fri­lands­odlingen bl.a. skörde­upp­gifter och en utökad detalj­speci­ficer­ing av olika växtslag.

Trädgårdsinventeringar som genom­förts avseende 1984, 1990, 1996 och 2002 skiljer sig från träd­gårds­räk­ning­arna främst genom att upp­gifts­insam­lingen inte inne­fattar upp­gifter om teknisk utrust­ning m.m.

Trädgårdsräkningar/‑inventeringar, som man numera inte skiljer på, avses ske vart tredje år och här ingår odlingar som omfattar minst 2500 kvadrat­meter fri­lands­areal eller minst 200 kvadrat­meter växthusyta.

För aktuell information hänvisas till Jordbruksverket.