Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader 2020

Ökade kostnader för miljöskydd 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-10-13 9.30

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 21 miljarder kronor år 2020. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2019 och både löpande kostnader och investeringar i miljöskydd ökar.

Branschen försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) hade högst totala kostnader för miljöskydd under 2020 (6,3 miljarder kronor). Detta motsvarar 30 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Därefter kommer branschen tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17) som stod för 14 procent av de totala miljöskyddskostnaderna.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 44 procent av de totala kostnaderna 2020, medan de löpande kostnaderna (till exempel kostnader för drift, underhåll och avgifter) stod för 56 procent. 2020 uppgick de löpande kostnaderna till 11,8 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 9,2 miljarder kronor. De löpande kostnaderna har ökat med 11 procent jämfört med 2019. Löpande kostnaderna har haft ökande trend sedan 2014. Investeringarna i miljöskydd ökade med 24 procent jämfört med 2019.

Investeringar och löpande miljöskyddskostnader 2001–2020

diagram

Ökning av investeringar inom avfallsområdet

Under 2020 avsåg de största investeringarna att minska den egna miljöpåverkan inom luftområdet. Jämfört med 2019 har dock investeringarna inom luft minskat medan investeringar inom avfall har ökat. Investeringar inom avfall motsvarar under 2020 lika stor andel av totala investeringarna som luft. Satsningarna inom området luft och avfall stod vardera för en tredjedel av de totala miljöskyddsinvesteringarna under 2020. Exempel på investeringar inom luft- och avfallsområdet är installation av reningsanläggningar, uppdatering eller nybyggnad av produktionsanläggningar och installation av nya filter.

Investeringar inom miljöområde vatten utgör 31 procent av de totala investeringarna 2020. Sedan 2019 har investeringar i vatten ökat med 600 miljoner kronor. Under 2018 utgjorde investeringar i biologisk mångfald och landskap nästan en tredjedel av totala investeringar. 2019 och 2020 har detta område varit lägre. Investeringar för att minimera påverkan på biologisk mångfald och landskap stod för 12 procent av de totala investeringarna 2020. Det har ökat 8 procent sedan 2019.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2001–2020

diagram

*Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Löpande miljöskyddskostnader främst för att hantera avfall och skydda vatten

Störst löpande kostnader för att minska den egna miljöpåverkan fanns under 2020 inom miljöområdena vatten och avfall. Vatten utgjorde 31 procent av de totala löpande kostnaderna och avfall utgjorde 37 procent av de totala löpande kostnaderna under 2020. Jämfört med 2019 har miljöområde vatten stått relativt stilla medan miljöområde avfall har ökat med 19 procent. Exempel på kostnader inom miljöområde vatten är drift och underhåll av reningsverk, såsom el, kemikalier och provtagning. Exempel på kostnader inom avfall är avfallshantering av miljöfarligt avfall och kostnader för transport till deponier, liksom även drift och underhåll av avfallshanteringsanläggningar.

Löpande miljöskyddskostnader i industrin per miljöområde 2001–2020

diagram

*Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Totala miljöskyddskostnader per bransch

De branscher som har störst totala miljöskyddskostnader 2020 är försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) samt tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17).

Inom försörjning av el, gas, värme och kyla uppgick de totala kostnaderna för miljöskydd till 6,3 miljarder kronor. Branschen har störst miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnader inom miljöområde avfall. Utgifterna avser ofta ombyggnation eller nybyggnation av produktionsanläggningar, utbyggnad av fjärrvärmenät, rökgasrening, hantering av avfall (askor) och strålskydd.

I tillverkning av papper och pappersvaror uppgick de totala kostnaderna för miljöskydd till 2,9 miljarder kronor. Branschen har de största miljöskyddsinvesteringarna inom miljöområde luft och de största löpande kostnaderna inom miljöområde vatten. Utgifterna rör ofta drift och underhåll av reningsverk och avloppsreningsverk och olika typer av investeringar i bättre avloppsrening.

Även branscherna framställning av metall och metallvaror (SNI 24-25), tillverkning av livsmedel, drycker och tobak (SNI 10-12) och tillverkning av kemikalier och läkemedel (SNI 20-21) har betydande miljöskyddskostnader, främst inom miljöområdena vatten och avfall.

Totala miljöskyddskostnader i industrin per bransch

diagram

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (exempelvis filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Nästa publiceringstillfälle

Miljöskyddskostnader 2021 publiceras oktober 2022.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Amanda Karlsson

Telefon
010-479 69 76
E-post
amanda.karlsson@scb.se

Ariun Byambakhorloo

Telefon
010-479 57 98
E-post
ariun.byambakhorloo@scb.se