Till innehåll på sidan

Övergång gymnasieskola – eftergymnasial utbildning, examinerade från gymnasieskolan 2013/14-2019/20

Vanligast bland utrikes födda kvinnor att studera vidare efter gymnasiet

Statistiknyhet från SCB 2022-05-31 8.00

Det är vanligare bland utrikes födda att studera vidare efter gymnasieexamen än bland klasskompisarna som är födda i Sverige. Så har det sett ut sedan en tid tillbaka, men under coronapandemin ökade andelen inrikes födda som studerade vidare något.

Det visar ny statistik från SCB om övergången från gymnasieskolan till eftergymnasiala utbildningar. Till eftergymnasiala utbildningar räknas högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och konst- och kulturutbildningar.

Bland examinerade från gymnasieskolan våren 2020 påbörjade 45 procent av de utrikes födda kvinnorna eftergymnasiala studier under det följande läsåret. Motsvarande andel bland inrikes födda kvinnor var 34 procent. Bland män är det en lägre andel som läser vidare: 32 procent av de utrikes födda männen jämfört med 26 procent av de inrikes födda. Skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda består även när man tar hänsyn till de betyg man avgått med från gymnasiet. Inom samtliga betygsgrupper är det en högre andel av de utrikes än de inrikes födda som väljer att studera vidare.

Många elever arbetar något år efter gymnasieskolan. Det är vanligare bland inrikes födda än bland utrikes födda. Därför minskar skillnaden i andelen som läser vidare något vid en jämförelse efter tre och fem år efter gymnasieskolan. Om det blir så även för examinerade 2019/20 återstår att se.

Andel inrikes och utrikes födda kvinnor och män som påbörjat eftergymnasiala studier inom ett år efter gymnasieexamen

Andel inrikes och utrikes födda kvinnor och män som påbörjat eftergymnasiala studier inom ett år efter gymnasieexamen

Viss coronaeffekt för inrikes födda

Andelen som läst vidare har varit ungefär densamma sedan de första examinerade gick ut från den reformerade gymnasieskolan 2013/14. Det verkar dock finnas en viss coronaeffekt för inrikes födda som examinerats från gymnasieskolan läsåret 2019/20. Andelen som läst vidare har ökat något jämfört med föregående år. Bland inrikes födda ökade andelen med 7 procentenheter för kvinnor och 4 procentenheter för män. Andelen utrikes födda kvinnor och män har varit nästan oförändrad.

Definitioner och förklaringar

I statistikdatabasen hittar du mer statistik om

  • övergången till eftergymnasiala utbildningar totalt sett för gymnasieexaminerade t.o.m. läsåret 2019/20
  • övergången till högskoleutbildning för gymnasieexaminerade t.o.m. läsåret 2019/20
  • övergången till yrkeshögskolan för gymnasieexaminerade t.o.m. läsåret 2019/20
  • övergången till folkhögskolan för gymnasieexaminerade t.o.m. läsåret 2019/20
  • övergången till konst- och kulturutbildningar för gymnasieexaminerade t.o.m. läsåret 2019/20.

Statistiken redovisas per gymnasieprogram och den kan också brytas ner på län och kommun. Det finns även tabeller över vilka inriktningar de examinerade läser på respektive eftergymnasial utbildningsform.

Nästa publiceringstillfälle

Övergång till högskolan för gymnasieexaminerade 2020/21 publiceras i november 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tova Bergman

Telefon
010-479 60 81
E-post
tova.bergman@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se