Till innehåll på sidan

Djupdykning i statistik om Sveriges kommuner

Här hittar du en sammanställning av statistik på kommunnivå i vår statistikdatabas. Du kan jämföra statistik mellan kommuner, och över tid.

Via länkarna kommer du till tabeller i Statistikdatabasen. Du kan lägga till dina egna val av variabler, och välja hur statistiken presenteras.

En enklare presentation av statisk om kommun hittar du i kommuner i siffror

Befolkning

Statistiken bygger på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Tabeller i Statistikdatabasen om befolkning:

Tabell om antal folkbokförda

Tabell om befolkningstäthet

Tabell om antal födda

Tabell om antal döda

Tabell om folkökning

Tabell om in- och utflyttningar i kommuner

Tabell om medelålder

Tabell om antal folkbokförda som är födda utanför Sverige

Tabell om hushållsstorlekar

Översiktssidan om Befolkningsstatistiken

Utbildning, jobb och inkomst

Arbetslöshet och sysselsättning

Statistiken bygger på Arbetskraftsundersökningarna (AKU)som ger fakta om arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldrarna 15–74 år.

Tabell i Statistikdatabasen om sysselsättning och arbetslöshet i länen

Översiktssida om Arbetskraftsundersökningarna

Inkomster och skatter

Här kan du få reda på mer om inkomstfördelning och storlek på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, till exempel RUT och ROT.

Tabell i Statistikdatabasen om invånarnas årsinkomster

Översiktssidan om Inkomster och skatter

Utbildning

Statistiken om befolkningens utbildning visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund.

Tabell i Statistikdatabasen om utbildningsnivå

Översiktssidan om Befolkningens utbildning

Politik

Här finns statistik som visar antal röstberättigade, hur många som röstat, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Tabell i Statistikdatabasen om valresultat i riksdagsval

Tabell i Statistikdatabasen om valdeltagande i riksdagsval

Översiktssida om Allmänna val

Kommunernas ekonomi

Kommunalskatterna

Statistiken redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag på regional nivå.

Tabell i Statistikdatabasen om kommunal skattesats

Översiktssida om Inkomster och skatter

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Statistiken innehåller uppgifter från resultat- och balansräkningar i kommuner och landsting.

Tabell i Statistikdatabasen om kommunernas skatteintäkter och ekonomiska resultat

Översiktssida om Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Kommunalekonomisk utjämning i kommunerna

Här finns mer information om systemet för att jämna ut skillnaderna när det gäller skatteintäkter och kostnader för service mellan olika kommuner och landsting.

Tabell i Statistikdatabasen om utjämningen

Översiktssida om Kommunalekonomisk utjämning i kommunerna

Bostäder

Fastighetspriser och lagfarter

Statistiken visar prisnivåer för bostäder, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden.

Tabell i Statistikdatabasen för genomsnittliga huspriser för permanentbostäder och fritidshus

Översiktssida om Fastighetspriser och lagfarter

Nybyggnad av bostäder

Statistik om bostadsbyggandets omfattning och inriktning i kommunerna.

Tabell i Statistikdatabasen om antal byggda lägenheter

Översiktssida om Nybyggnad av bostäder

Hushållens boende

Information om till exempel boendeform och standard för hushåll och personer.

Tabell i Statistikdatabasen över boendeformer

Översiktssida om Hushållens boende

Transport

Antal personbilar

Tabell i Statistikdatabasen över antal privatägda personbilar

Pendling

Statistiken visar invånarnas pendling och är en del av den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Tabell i Statistikdatabasen över invånarnas pendling till och från jobbet

Översiktssida om RAMS

Markanvändning

Tabell i Statistikdatabasen över kommunernas markytor och hur marken används för olika ändamål

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00