Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Hushållens avfall i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-06-17

Sopor, skräp, avfall – det finns många namn på allt det som blir över. Hur vi väljer att göra oss av med det påverkar miljön. År 2020 slängde de svenska hushållen 4,6 miljoner ton avfall. En hel del av avfallet hade vi i stället kunnat ta tillvara på olika sätt. En liten del av avfallet, ungefär nio procent, är farligt avfall. Det farliga avfallet består av till exempel kemikalier och batterier.

Hushållens icke-farliga avfall

2020

4 208 000

ton. Det motsvarar 91 procent av hushållens totala avfall.

Hushållens farliga avfall

2020

438 000

ton. Det motsvarar 9 procent av hushållens totala avfall.

År 2020 slängde hushållen i Sverige ungefär 4,6 miljoner ton avfall totalt. Ungefär en tiondel av avfallet utgörs av så kallat farligt avfall. Det består av till exempel impregnerat trä, batterier, kemikalierester och uttjänta bilar.

Avfall som inte är farligt kallas för icke-farligt. Nästan hälften av hushållens icke-farliga avfall utgörs av så kallat hushållsavfall och liknade avfall. Denna avfallstyp består bland annat av restavfall som inte kan källsorteras, som exempelvis blöjor, bomullspinnar, kuvert, tuggummi och disksvampar. Sådant ska kastas i soppåsen.

Hushållens icke-farliga avfall jämfört med viktiga näringsgrenar, år 2020

EgenskapA01-03 JORDBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKEHUSH HUSHÅLLF41-43 BYGGVERKSAMHETC10-12 LIVSMEDELS-; DRYCKESFRAMSTÄLLNING; TOBAKSVARUTILLVERKNINGC26-30 TILLVERKNING: DATORER, ELEKTRONIK, OPTIK; ELAPPARATUR; ÖVRIGA MASKINER; MOTORFORDON; ANDRA TRANSPORTMEDELC17-18 PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING; GRAFISK INDUSTRID35 FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLAÖvrigt ÖvrigtC24-25 STÅL- OCH METALLFRAMSTÄLLNING; METALLVARUTILLVERKNINGG45-T99 TJÄNSTEPRODUCENTER
Icke-farligt avfall1 026 0004 208 00013 545 000647 000581 0001 635 0001 451 000771 600872 0001 577 000

Gruvindustrin ger upphov till mest icke-farligt avfall

Vi kan också titta på hur stor andel av allt icke-farligt avfall som kommer från hushållen, och hur mycket som kommer från andra delar av samhället. I diagrammet ser vi att endast näringsgrenen byggverksamhet skapar mer icke-farligt avfall än hushållen. I den här sammanställningen har vi inte tagit med gruvnäringens avfall, eftersom den är väldigt mycket större. I gruvnäringen uppstår omkring 111 miljoner ton icke-farligt avfall. Det är betydligt mer än vad som uppstår i alla de andra näringsgrenarna sammantaget.

Vi har även valt att inte ta med avfallshantering och partihandel med skrot, eftersom dessa näringsgrenar mest ger upphov till avfall i samband med avfallsbehandling, så kallat sekundärt avfall.

Hushållens icke-farliga avfall ökar

Hushållens icke-farliga avfall har ökat med drygt 3 procent mellan åren 2018 och 2020. Det icke-farliga avfallsslag som uppkom i störst omfattning under 2020 var hushållsavfall och liknande avfall. Avfallet består främst av restavfall som inte kan källsorteras och som hamnar i soppåsen, samt blandade avfall som samlas in på kommunernas återvinningscentraler.

EU och Sverige använder den så kallade avfallstrappan för att styra miljöarbetet. Syftet är att avfallet ska hanteras på ett så hållbart sätt som möjligt.

Avfallstrappan hjälper oss i miljöarbetet

Avfallstrappan består av följande steg:

Förebygg avfall

I första hand bör vi förhindra att avfall uppstår överhuvudtaget. Det kan till exempel handla om att låta bli att slänga kläder i soporna.

Återanvänd dina saker

Du kan återanvända, till exempel genom att lämna och köpa begagnade kläder hos välgörenhetsorganisationer eller i second hand-butiker.

Återvinn materialet i dina saker

Att materialåtervinna materialet är nästa steg på trappan. Då återvinns till exempel textilfibern och blir till nya plagg eller andra produkter. Det lämpar sig för slitna kläder som inte kan återanvändas.

Återvinn dina saker på annat sätt

Här ingår till exempel energiåtervinning och att använda material för konstruktion. I Sverige tar vi nästan alltid tillvara energi och värme när vi förbränner avfall.

Bortskaffa ditt avfall

Sista steget på trappan är att frakta bort avfallet. Då går det oftast till en avfallsdeponi.

Statistiken på denna sida uppdateras vartannat år.

Etiketter