Till innehåll på sidan

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med under­sökningen är att belysa om­fattning och föränd­ringar av de svensk­ägda koncernernas verk­samhet i utlandet. Under­sökningen är en årlig total­under­sökning som Statistiska central­byrån (SCB) genomför på uppdrag av Myndig­heten för till­växt­politiska ut­värd­eringar och analyser (Till­växt­analys), som är statistik­ansvarig myndighet för området.

Instruktioner

Uppgiftslämnandet sker via webblankett. Den kan innehålla förtryckta uppgifter som förenklar uppgiftslämnandet. För att få en uppfattning om undersökningens innehåll används nedanstående länkar.

Valutakurser (pdf)

Landkoder (pdf)

Branschkoder (pdf)

Blankettfrågor (pdf)

Tidsplan

Undersökningen är en årlig totalundersökning.

Sista insändningsdag är den 5 maj.

Vanliga frågor

I vilken valuta ska uppgifterna redovisas?

Uppgifterna ska redovisas i svenska kronor. Omvandlingstabell för valutakurser finns i webblanketten och här på Uppgiftslämnarsidan under rubriken ”Instruktioner”. 

Ska omsättningen konsolideras?

Nej, det ska vara icke-konsoliderade uppgifter i blanketten. 

Ska intressebolag ingå i redovisningen?

Nej, här avses bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av den svenska koncernen. Med kontroll avses innehav av minst 50,1 procent av aktiernas röstvärde. 

Ska filialer ingå i redovisningen?

Ja, filialer som direkt eller indirekt kontrolleras av den svenska koncernmodern ska räknas med. 

Ska stiftelser ingå i redovisningen?

Ja, stiftelser som direkt eller indirekt kontrolleras av den svenska koncernmodern ska räknas med. 

I blanketten står det 2020, är det verkligen korrekt år?

Ja, uppgifterna i undersökningen ska avse 2020. 

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss via e-post (insamling.svik@scb.se) eller telefon 010-479 60 65. Normalt är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Kom ihåg att meddela oss ert organisationsnummer.

Varifrån kommer de förtryckta uppgifterna i blanketten?

Från och med år 2020 används ett nytt register, Eurogroup Register (EGR), i denna undersökning. De förtryckta uppgifter som förekommer i blanketten kommer antingen från detta register eller från koncernens årsredovisning. Om de förtryckta uppgifterna inte stämmer går det bra att ändra dem.  

Finns blanketten i pappersform?

På uppgiftslämnarsidan www.scb.se/svik finna blankett i pfd-format. 

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej, uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet publiceras i serien Tillväxtanalys Statistik på Tillväxtanalys webbplats samt i publikationer från EU (Eurostat) och OECD.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtanalys föreskrifter (MT‑FS 2010:1) (pdf).

Övriga frågor besvaras frivilligt, vilka det är framgår av blanketten. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen eller företag att kunna identifieras. Samråd har skett med Regelrådet.

See also

The same information is also available in English.

Swedish controlled enterprise groups with subsidiaries abroad

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/svik