Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Instruktioner

Nybyggnadsstatistiken omfattar alla projekt avseende bostäder, fritidshus och lokaler som kräver bygglov. Observera att nya beviljade bygglov rapporteras via webblanketter.

förteckningar rapporteras kompletteringar till redan inrapporterade bygglov, ex BOA, Antal ROK, Startbesked-/slutbesked mm. All uppdatering av inrapporterade bygglov ska ske via förteckningen.

Ombyggnadsstatistiken omfattar från och med 2008 enbart de ombyggnads av flerbostadshus där lägenhetsantalet eller lägenhetsfördelningen ändrats. Rivningsstatistiken omfattar flerbostadshus vars rivning påbörjats. 

För mer omfattande information samt stegvis handledning för rapportering av uppgifter, se dokument ovan. 

Bygglovstatistikens syfte

Statistiken fungerar som en konjunktur­indikator för bygg­sektorn samt ger informa­tion om bostads­bygg­andets utveck­ling över tid. Statistiken har en rad använd­nings­områden. Upp­gifterna om bygg­loven rapport­eras varje månad till Eurostat och ingår i EU:s kon­junk­tur­statistik. Upp­gifter om ny­bygg­nad ingår även i national­räken­skaperna. Ny­bygg­nad, om­bygg­nad och riv­ning ingår bland annat i beräk­ningen av Sveriges bostads­bestånd.

Tidsplan

Beviljade bygglov för ny- tillbyggnad eller ombyggnad skickas in senast den 15:e dagen i månaden efter att bygglovet har beviljats. Rivningslov skickas in senast den 15:e dagen i månaden efter att rivningsarbetet påbörjats eller startbesked beviljats. Detta görs via webblankett.

Byggprojekten för bostäder följs upp via en förteckning över pågående projekt i Excel format. Förteckningen laddas ned efter inloggning och kompletteras med uppgifter om påbörjande, färdigställande samt ev. saknade uppgifter. Förteckningen skickas därefter in via webben senast den 15:e dagen i månaden efter e-post har skickats ut med uppmaning om att lämna uppgifter.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I SCB:s före­skrifter om kommunens skyldig­het att lämna upp­gifter till statistik om ny­bygg­nad, till­bygg­nad och om­bygg­nad av bostäder och ny­bygg­nad och till­bygg­nad av lokaler, (SCB-FS 2021:15), framgår vilka uppgifter som avses.

Uppgifterna om byggloven ingår enligt EU:s förord­ning 1165/98 i EU:s kon­junk­tur­statistik och rapporteras varje månad till EU.

Vad används uppgifterna till?

Statistiken har ett flertal användare och använd­nings­områden. Upp­gifterna om bygg­loven rapporteras varje månad till Eurostat och ingår i EU:s kon­junk­tur­statistik. Ny­bygg­nad, om­bygg­nad och riv­ning ingår bland annat i beräk­ningen av Sveriges bostads­bestånd. Uppgifter om ny­bygg­nad ingår även i national­räken­skaperna. Även andra myndig­heter, kommuner, departe­ment och bransch­organisa­tioner är stora användare av statistiken.

Vilka projekt ska rapporteras?

Nybyggnad av bygglovspliktiga småhus, flerbostadshus, lokalhus och fritidshus. Kriteriet är minst 50 m2 bruttoarea för lokalhus samt 25 m2 bruttoarea för fritidshus. För bostadshus finns inget kriterium om area.

Ombyggnad/ändrad användning av flerbostadshus och lokaler som innebär nettoförändringar i antalet lägenheter, ex. genom lokal som byggs om till lägenhet eller tvärtom, sammanslagning/delning av lägenheter, inredning av vind/källare till lägenhet, mm.

Rivning av flerbostadshus där minst tre lägenheter rivs.

Jag saknar inloggnings­uppgifter – hur gör jag?

Kontakta oss via e‑post eller telefon och tala om vilken kommun det gäller. Nya inlogg­nings­upp­gifter skickas ut till rapporterad e-postadress för kommunen.

Kommunens kontaktuppgifter kan uppdateras genom att skicka in webblanketten Kontaktuppgifter, som finns på webbsidan efter inloggning.

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kapitlet 8 § offent­lig­hets‑ och sekretess­lagen (SFS 2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kan jag ändra redan lämnade uppgifter?

Kontakta oss och tala om vilken kommun samt vilka uppgifter det gäller. Det går även att lämna kommentarer vid rapportering av förteckningar.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat för bygg­lovs­statistiken publiceras i februari, maj, augusti och november varje år.

Definitiva resultat avseende färdig­ställda lägen­heter publiceras i maj året efter under­sök­nings­året. Preliminära resultat avseende på­började och färdig­ställda lägen­heter publiceras i februari, maj, augusti och november varje år.

Definitiva årssiffror för om­bygg­nad och riv­ning publiceras i april året efter under­sök­nings­året. Preliminära resultat avseende på­började och färdig­ställda lägen­heter genom om­bygg­nad i fler­bostads­hus publiceras i februari, maj, augusti och november varje år.

Se nedan information för ny textfilsrapportering.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I SCB:s före­skrifter om kommunens skyldig­het att lämna upp­gifter till statistik om ny­bygg­nad, till­bygg­nad och om­bygg­nad av bostäder och ny­bygg­nad och till­bygg­nad av lokaler, (SCB-FS 2021:15), framgår vilka uppgifter som avses.

Uppgifterna som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kapitlet 8 § offent­lig­hets‑ och sekretess­lagen (SFS 2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post
byggabo@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/byggabo