Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken fungerar som en konjunktur­indikator för bygg­sektorn samt ger informa­tion om bostads­bygg­andets utveck­ling över tid. Statistiken har en rad använd­nings­områden. Upp­gifterna om bygg­loven rapport­eras varje månad till Eurostat och ingår i EU:s kon­junk­tur­statistik. Upp­gifter om ny­bygg­nad ingår även i national­räken­skaperna. Ny­bygg­nad, om­bygg­nad och riv­ning ingår bland annat i beräk­ningen av Sveriges bostads­bestånd.

Instruktioner

Nybyggnadsstatistiken omfattar alla projekt avseende bostäder och lokaler som kräver bygglov.

Ombyggnadsstatistiken omfattar från och med 2008 enbart de om­bygg­nader av fler­bostads­hus där lägen­hets­antalet eller lägen­hets­för­del­ningen ändrats. Riv­nings­statistiken omfattar fler­bostads­hus vars riv­ning påbörjats.

Blanketter

Tidsplan

Beviljade bygglov för nybyggnad eller ombyggnad samt riv­nings­lov skickas in senast den 15:e månaden efter bygg­lovet har beviljats via webb eller blankett.

Byggprojekten för bostäder följs upp via en för­teck­ning över på­gående projekt som skickas ut månads­vis (Ny­bygg­nad) respek­tive kvartals­vis (Om­bygg­nad) och halv­års­vis (Riv­ning). För­teck­ningen komplett­eras med upp­gifter om på­bör­jande och färdig­ställande. Projekt­för­teck­ningen åter­sänds till SCB i bifogat svars­kuvert.

Vanliga frågor

Är undersökningen obligatorisk?

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I SCB:s före­skrifter om kommunens skyldig­het att lämna upp­gifter till statistik om ny­bygg­nad, till­bygg­nad och om­bygg­nad av bostäder och ny­bygg­nad och till­bygg­nad av lokaler, (SCB-FS 2011:23), framgår vilka uppgifter som avses.

Uppgifterna om byggloven ingår enligt EU:s förord­ning 1165/98 i EU:s kon­junk­tur­statistik och rapporteras varje månad till EU.

Vad används uppgifterna till?

Statistiken har ett flertal användare och använd­nings­områden. Upp­gifterna om bygg­loven rapporteras varje månad till Eurostat och ingår i EU:s kon­junk­tur­statistik. Ny­bygg­nad, om­bygg­nad och riv­ning ingår bland annat i beräk­ningen av Sveriges bostads­bestånd. Uppgifter om ny­bygg­nad ingår även i national­räken­skaperna. Även andra myndig­heter, kommuner, departe­ment och bransch­organisa­tioner är stora användare av statistiken.

Vilka projekt ska rapporteras?

Nybyggnad av småhus, flerbostads­hus och fritids­hus om­fattande minst en hel bostad samt ny­bygg­nad av lokal­hus med minst 50 m2.

Till- och påbyggnad som i nybygg­nads­delen ger ett till­skott på minst en hel bostad eller en lokal­area på minst 50 m2.

Ombyggnad och rivning av fler­bostads­hus där bygg­lov krävs samt på­började riv­ningar av fler­bostadshus.

När ska uppgifter om bygglov rapporteras?

Blanketterna för en rapport­erings­månad ska sändas in till SCB senast 15 månader efter beviljandet.

Ska tillbyggnad av befintliga en­bostads­hus/villor rapporteras?

Nej. Endast om det till­kommer en eller flera helt nya bostäder.

Jag har tappat bort mina inloggnings­uppgifter – hur gör jag?

Kontakta oss via e‑post eller telefon och tala om vilken kommun det gäller. Nya inlogg­nings­upp­gifter skickas ut till kommunens kontakt­person.

Hur behandlas uppgifterna?

Uppgifterna som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kapitlet 8 § offent­lig­hets‑ och sekretess­lagen (SFS 2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting.

Kan jag ändra redan lämnade uppgifter?

Kontakta oss via e‑post eller telefon och tala om vilken kommun och vilka uppgifter det gäller.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat för bygg­lovs­statistiken publiceras i februari, maj, augusti och november varje år.

Definitiva resultat avseende färdig­ställda lägen­heter publiceras i maj året efter under­sök­nings­året. Preliminära resultat avseende på­började och färdig­ställda lägen­heter publiceras i februari, maj, augusti och november varje år.

Definitiva årssiffror för om­bygg­nad och riv­ning publiceras i april året efter under­sök­nings­året. Preliminära resultat avseende på­började och färdig­ställda lägen­heter genom om­bygg­nad i fler­bostads­hus publiceras i februari, maj, augusti och november varje år.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I SCB:s före­skrifter om kommunens skyldig­het att lämna upp­gifter till statistik om ny­bygg­nad, till­bygg­nad och om­bygg­nad av bostäder och ny­bygg­nad och till­bygg­nad av lokaler, (SCB-FS 2011:23), framgår vilka uppgifter som avses.

Uppgifterna som lämnas till SCB är skyddade enligt 24 kapitlet 8 § offent­lig­hets‑ och sekretess­lagen (SFS 2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar 08.00-16.30
E-post
byggabo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/byggabo