Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:05

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor;

Publicerad: 2017-04-15

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Företag inom följande branscher enligt Svensk näringsgrensindelning 2007 omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor.

A 05 Kolutvinning
A 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
B 07 Metallmalmsgruvor
B 08 Annan industri för mineralutvinning
B 09 Serviceföretag till utvinning
C 10 Livsmedelsindustri
C 11 Dryckesvaruindustri
C 12 Tobaksindustri
C 13 Textilindustri
C 14 Beklädnadsindustri
C 15 Industri för läder och lädervaror
C 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
C 17 Pappers- och pappersvarutillverkning
C 18 Grafisk och annan reproduktionsindustri
C 19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
C 20 Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
C 21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
C 22 Gummi- och plastvaruindustri
C 23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
C 24 Stål- och metallverk
C 25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
C 26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik
C 27 Industri för elapparatur
C 28 Övrig maskinindustri
C 29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
C 30 Annan transportmedelsindustri
C 31 Möbelindustri
C 32 Annan tillverkningsindustri
C 33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater

Uppgifter ska lämnas till SCB av de företag som valts ut genom statistiska metoder.

2 § Uppgifter om förbrukning av inköpta varor ska lämnas till SCB senast den 23 maj av de företag som även har valts ut att delta i undersökningen Företagens ekonomi enligt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:13) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till företagens ekonomi. Övriga företag som ska delta i denna undersökning väljs ut genom statistiska metoder och ska lämna uppgifter senast den 19 september.

3 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 2 §.

4 § De variabler som företaget ska lämna framgår av bilaga 1 och 2.


Föreskriften träder i kraft den 28 april 2017, då föreskriften (SCB-FS 2010:10) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor upphör att gälla.

SCB-FS 2022:14
SCB-FS 2021:10
SCB-FS 2018:11