Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:14

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor;

Publicerad: 2022-03-21

Hämta föreskriften:

beslutade den 15 mars 2022.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken att 2 § Statistiska centralbyråns
föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till
statistik om förbrukning av inköpta varor ska ha följande lydelse.
2 §1 Uppgifter om förbrukning av inköpta varor ska lämnas till SCB senast den
23 maj av de företag som även har valts ut att delta i undersökningen Företagens
ekonomi enligt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2022:13) om
skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi.
Övriga företag som ska delta i denna undersökning väljs ut genom statistiska
metoder och ska lämna uppgifter senast den 19 september.
Under 2022 behöver inga uppgifter om förbrukning av inköpta varor lämnas.
__________
Denna författning träder i kraft den 22 april 2022.
På Statistiska centralbyråns vägnar
JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)
Christina Thörne
(Ekonomisk statistik och analys)

SCB-FS 2017:5
SCB-FS 2021:10