Till innehåll på sidan

Lön

Undersökningar om Lön

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i statlig sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för privat sektor, kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat sektor. Statistiken redovisas per kön, ålder, region, näringsgren, yrke och utbildning uppdelad på arbetare respektive tjänstemän. Motsvarande lönestatistik redovisas även för offentlig sektor.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, regioner

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom regioner per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik finns även för kommuner, statlig samt privat sektor.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Lönestrukturstatistik, kommuner

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom kommuner per kön, ålder, region, näringsgren, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för statlig och privat sektor samt regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i kommuner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i regioner. Motsvarande lönestatistik finns även för privat och statlig sektor samt kommuner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar lönestatistik för hela arbetsmarknaden.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön Yrke

Structure of Earnings Survey (SES)

Syftet med Structure of Earnings Survey (SES) är att belysa lönebildning, lönestruktur och löneskillnader totalt, i och mellan olika länder med så harmoniserade och jämförbara data som möjligt. Uppgifterna används för analyser och jämförelser avseende länder inom den Europeiska Gemenskapen samt kandidatländer.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Lön

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i privat sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig sektor, kommuner och regioner.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Arbetade timmar Konjunktur Lön

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Denna statistik uppdateras inte längre. Publiceringen av konjunkturstatistik, löner för privat och offentlig sektor (AM47), som har varit en sammanställning av konjunkturlönestatistiken för privat och offentlig sektor, upphörde årsskiftet 2008/2009.

Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Etiketter: Konjunktur Lön

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Lön Lönesummor Skatt

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Statistiken visar lönesummor, preliminär A-skatt och vilka sociala ersättningar som betalas ut. Uppgifterna som baseras på arbetsgivardeklarationer (AGI) och kontrolluppgifter (KU) kan tas fram efter region, sektor och näringsgren.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Lön Lönesummor Skatt

Inkomster och skatter

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Lön Pension Skatt Välfärd