Till innehåll på sidan

Inkomst

Undersökningar om Inkomst

Hushållens ekonomi (HEK)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Utgifter, Välfärd

Longitudinell individdatabas (LINDA)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som i första hand riktar sig till forskare. Det huvudsakliga syftet med databasen är att ge forskare möjligheten att studera inkomstutveckling för olika grupper under en lång tid. Data finns för åren 1968–2016. LINDA uppdateras en gång om året.

Ekonomi, Inkomst, Skatt, Välfärd

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Ekonomi, FASIT, Hushåll, Inkomst, Simulering

Inkomster och skatter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Ekonomi, Inkomst, Lön, Pension, Skatt, Välfärd

Jordbrukarhushållens inkomster

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat inkomst efter transfereringar uppdelat på inkomstkomponenter och typ av hushåll och taxerade förvärvsinkomster efter antal hektar åker, driftsinriktning och brukarens ålder.

Hushåll, Inkomst

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Välfärd

Föräldraförsäkring

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken över föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning visar antal mottagare, antal barn, antal och andel utbetalda nettodagar samt utbetalt belopp. Statistiken är fördelad bland annat på kön, ålder, län, kommun, utbildningsnivå, dagtyp och barnets födelseår.

Barn, Inkomst, Socialförsäkring, Föräldrar

Underhållsstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal barn, antal boföräldrar, antal bidragsskyldiga föräldrar samt utbetalt, debiterat och inbetalt belopp fördelat efter kön och län.

Barn, Inkomst, Socialförsäkring, Föräldrar

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal hushåll med bostadbidrag samt genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag fördelat på kön, län, bidragsgrundande inkomst, typ av hushåll och typ av bostad.

Barn, Bidrag, Hushåll, Inkomst, Socialförsäkring

Vårdbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder

Jämställdhetsbonus

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal beviljade individer, antal utbetalda nettodagar och utbetalt belopp fördelat på ålder och län.

Inkomst, Jämställdhet, Socialförsäkring, Föräldrar

Barnbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring

Assistansersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal assistansberättigade och antalet beviljade timmar per vecka fördelat på ålder, personkrets, län och typ av anordnare.

Inkomst, Socialförsäkring, Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Handikapp

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor (exkl. arbetsskadelivräntor till efterlevande)

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal livräntetagare, antal livräntor och årsbelopp fördelat bland annat på kön och ålder. Även måttet antal beslut fördelat på beslutstyp (bifall/avslag), skadetyp och diagnos finns.

Inkomst, Socialförsäkring

Bilstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder, Handikapp

Sjuk- och aktivitetsersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare, antal nybeviljade mottagare och utbetalt belopp fördelat på kön, ålder, län, omfattning och beloppstyp (inkomstrelaterad ersättning, garantiersättning). Statistiken visas för sjukersättning och aktivitetsersättning samt sjuk- och aktivitetsersättning tillsammans.

Inkomst, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Sjukfall

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall).

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Dagersättning sjukförmåner

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar för sjukpenning och rehabiliteringspenning utbetalningarnas omfattning i kronor och antal dagar under referensperioden och för närståendepenning redovisas antal vårdare och vårdade samt antal dagar.

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Ohälsomått

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken inkluderar bland annat måtten ohälsotalet, sjuktalet och sjuktalet. Syftet är att redovisa antal utbetalda dagar med ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom per person (registrerad försäkrad) och år. Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, län och kommun och förmån.

Inkomst, Sjukfrånvaro, Socialförsäkring, Sjukförsäkring

Handikappersättning

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län och ersättningsnivå.

Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder

Registrerade försäkrade

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal registrerade försäkrade från och med år 1970 till och med år 2015. Statistiken är fördelad på kön, ålder och län. För försäkrade från och med år 1999 finns mer detaljerade tabeller. Måttet avser antalet registrerade försäkrade den 31 december. Statistiken uppdateras inte längre på grund av lagändring.

Inkomst, Socialförsäkring

Taxeringsutfallet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Ekonomi, Inkomst, Skatt, Taxering

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Fritid, Hälsa och ohälsa, Inkomst, Sysselsatta, Utbildning, Välfärd, Funktionsnedsättning

Integration – statistik och analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Arbete, Arbetsmarknad, Demografi, Demokrati, Hälsa och ohälsa, In- och utvandring, Inkomst, Integration