Till innehåll på sidan

Stabilitets- och tillväxtpakten

Undersökningar om Stabilitets- och tillväxtpakten

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Ekonomi, EU:s konvergenskriterier, Finansiellt sparande, Maastrichtskuld, Offentlig ekonomi, Stabilitets- och tillväxtpakten

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där offentliga finanser skulle kunna påverkas.

Ekonomi, Offentlig ekonomi, Stabilitets- och tillväxtpakten, Statsbudget