Till innehåll på sidan

Offentlig ekonomi

Undersökningar om Offentlig ekonomi

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Offentlig ekonomi Socialt skydd

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi EU:s konvergenskriterier Finansiellt sparande Maastrichtskuld Offentlig ekonomi Stabilitets- och tillväxtpakten

Hälsoräkenskaper

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Hälsa och ohälsa Offentlig ekonomi

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där offentliga finanser skulle kunna påverkas.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Offentlig ekonomi Stabilitets- och tillväxtpakten Statsbudget

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och regioner. Uppgifterna kommer från kommunernas och regionernas bokslut.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Offentlig ekonomi