Till innehåll på sidan

Labour Cost Index i avtal

Då Labour Cost Index (LCI) ofta används i avtal som ett instrument för att exempelvis indexreglera avtalade priser är det viktigt att precisera vilken typ av LCI som åsyftas.

Nedan beskrivs de delar som bör specificeras vid hänvisning till LCI:

Arbetare eller tjänstemän

LCI redovisas separat för arbetare och tjänstemän.

Preliminära eller definitiva indexserier

LCI redovisas både som preliminära och definitiva serier. Definitiva indextal är tillgängliga först 12 månader efter publicering av preliminära indextal och innehåller då bland annat information om retroaktiva löneutbetalningar samt eventuella revideringar av arbetsgivaravgifter. Vid jämförelser mellan två perioder bör samma indexserie användas..

Näringsgren

LCI redovisas för olika näringsgrenar enligt SNI 2007 (standard för svensk näringsgrensindelning).

Basperiod

LCI redovisas kvartalsvis och basperioden bör specificeras med år, kvartal och aktuellt indextal. Basperioden är den startpunkt i indexserien som skall användas vid beräkning av årliga förändringstal. Vid val av basperiod är det viktigt att tänka på att LCI publiceras med knappt tre månaders förskjutning, vilket innebär att indextal för exempelvis kvartal ett finns tillgängliga först i slutet av juni.

Alternativ index

Alternativt index till LCI är Arbetskostnadsindex (AKI).

Hur räknar man med index?

Beräkninshjälp (xlsx)

Indextal är jämförelsetal och för att kunna räkna om ett belopp med hänsyn till indexutvecklingen mellan två tidpunkter krävs att indextalen omräknas till förändringstal eller procenttal.
Nedan visas två exempel (A och B) hur ett avtalspris kan regleras med index utifrån följande förutsättning:
Illustration