Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2021. Preliminär statistik

Totala matpotatisskörden 15 procent mindre än i fjol

Statistiknyhet från SCB 2021-12-07 9.30

Årets totalskörd av matpotatis var 457 000 ton för riket, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2020. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 12 procent mindre. Totalskörden 2021 är i nivå med 2018 års historiskt låga totalskörd.

Den låga skördenivån för matpotatis beror bland annat på en lägre hektarskördenivå. Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis var 30 590 kilo per hektar år 2021. Det är 8 procent mindre än 2020 års slutliga hektarskörd. Även odlingsarealen minskade kraftigt. Den odlade arealen matpotatis minskade med nästan 1 200 hektar jämfört med 2020, till 14 940 hektar. Det är den minsta areal som någonsin redovisats i statistiken.

Obärgade arealer bidrar också till att minska totalskörden. Den främsta orsaken till 330 hektar obärgat 2021 är regn som dränkt grödan. Arealerna har då fått lämnas helt oskördade.

I Skåne och Hallands län minskade totalskörden med 16 respektive 14 procent och i Västra Götalands och Östergötlands län med 17 respektive 7 procent jämfört med 2020. I Örebro län var totalskörden 26 procent mindre. För övriga län med redovisning är skillnaderna i totalskörd jämfört med 2020 inte statistiskt säkerställda.

Totala skörden av stärkelsepotatis 8 procent större än i fjol

Den totala skörden av potatis för stärkelse beräknas till 369 500 ton. Det är 8 procent mer än 2020 och 18 procent mer än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar, där avkastningsnivån oftast är lägre.

Hektarskörden år 2021 var 41 950 kilo per hektar. Det är i nivå med 2020 och även i nivå med femårsgenomsnittet.

Den obärgade arealen skattas till 60 hektar. Uppgiften är osäker eftersom skörden dragit ut på tiden och uppgifter inte har kommit in från alla lantbruksföretag ännu.

Den odlade arealen potatis för stärkelse ökade med 870 hektar till 8 810 hektar jämfört med 2020. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Matpotatis. Totalskördar 2012–2021
Skörd av potatis 2021. Preliminära uppgifter

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2012–2021
Skörd av potatis 2021. Preliminära uppgifter

Definitioner och förklaringar

Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2022 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en statistikrapport på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i SCB:s statistikdatabas. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns även den preliminära skördestatistiken.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2021 kommer att redovisas under april 2022.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruk och energi

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se