Till innehåll på sidan

Skyddad natur 2021

Fler än 100 nya naturreservat

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2022-05-24 8.00

Under 2021 ökade antalet naturreservat med 101 områden. Det innebar att Sverige hade fler än 5 300 naturreservat i slutet av 2021. Det största nya naturreservat var Slite skärgård, beläget på den östra sidan av Gotland. Området beslutades 2016, men blev gällande under 2021. Det omfattar mer än 6 300 hektar totalt, varav nästan 6 000 hektar hav.

Av Sveriges hela areal med land och inlandsvatten är 15 procent formellt skyddad. Den allra största delen är permanent skyddad enligt instrument i miljöbalken. Där ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000-områden.

Andra instrument som ingår i det formella skyddet av natur är naturvårdsavtal och överenskommelser mellan statliga myndigheter, så kallade inomstatliga överenskommelser. Det utgör sammanlagt 0,4 procent av landets hela areal med land och inlandsvatten.

Formellt skyddad natur 2021-12-31
  Totalt   Land och inlandsvatten Hav
Instrument för skydd Areal i hektar Andel Areal i hektar Andel Areal i hektar Andel
Miljöbalken, permanent formellt skydd            
Nationalparker 743 502 1,4% 697 561 1,6% 45 941 0,6%
Naturreservat 5 040 985 9,5% 4 339 466 9,7% 701 520 8,6%
Naturvårdsområden 149 346 0,3% 123 014 0,3% 26 332 0,3%
Biotopskyddsområden i skog 32 713 0,1% 32 710 0,1% 3 0,0%
Övrigt biotopskyddsområde 475 0,0% 328 0,0% 146 0,0%
Nationalstadsparken 2 614 0,0% 1 821 0,0% 794 0,0%
Natura 2000 7 802 894 12,4% 5 797 073 13,0% 2 005 821 9,1%
Totalt enligt miljöbalken, utan överlapp 8 850 626 14,3% 6 544 710 14,6% 2 305 916 12,8%
             
Jordabalken, tidsbegränsat formellt skydd            
Naturvårdsavtal, med överlapp 167 931 0,3% 167 881 0,4% 50 0,0%
             
Inomstatliga överenskommelser            
Fortifikationsverket, med överlapp 32 270 0,1% 32 214 0,1% 56 0,0%
Alla instrument för skydd, utan överlapp 9 029 841 14,7% 6 723 821 15,0% 2 306 019 12,8%

Källa: Naturvårdsregistret och SCB

Skogsmark på mer än hälften av de nya arealerna

2021 års ökning av formellt skyddad natur utgjordes framför allt av naturreservat. Det beslutades även om 26 nya Natura 2000-områden. De nya arealerna naturreservat och Natura 2000-områden överlappar delvis varandra. Det registrerades inga ökningar inom nationalparker och naturvårdsområden.

Mer än hälften av de nya arealerna inom naturreservat och Natura 2000-områden var skogsmark. En fjärdedel omfattade havsarealer. 13 procent av det nya skyddet omfattade våtmarker.

Nytillkommen skyddad natur per naturtyp 2021

Areal för nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000-områden (habitatdirektivet, SCI)

diagram

 

Källa: Naturvårdsregistret och NMD 1.1.

Utökad internationell rapportering

Årets tema i SCB:s och Naturvårdsverkets rapport över skyddad natur är en beskrivning av den internationella rapporteringen och statistiken över skyddad natur. Naturvårdsverket har nyligen gjort en översyn av vilka uppgifter som lämnas till den europeiska databasen över skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder (OECM). Det resulterade i en utökning av vilka instrument för skydd och bevarande av natur som Sverige redovisar internationellt. I 2022 års redovisning ingår även:

 • Nationalstadsparken
 • Naturvårdsavtal enligt Jordabalken
 • Samtliga Natura 2000-områden
 • Områden som ingår i överenskommelsen mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket
 • Frivilliga avsättningar med naturvårdsmål, som ingår i SCA:s mångfaldsparker.

Förändringarna innebär att Sverige redovisar mer än 200 000 hektar ytterligare i 2022 års rapportering, varav 171 000 hektar som nationellt skydd (CDDA) och 36 000 hektar som andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder (OECM). De tillkommande områdena kommer att synas i internationella databaser senare under 2022. Den internationella statistiken blir med detta mer jämförbar med den statistik som redovisas nationellt i Sverige.

Tillkommande rapportering av nationella skyddsformer, CDDA

Enligt Naturvårdsverkets rapportering till EEA i mars 2022

Tillkommande inom CDDA Hektar
Naturvårdsavtal länsstyrelser och Naturvårdsverket 4 700
Naturvårdsavtal, Skogsstyrelsen 53 800
Ekoparker och vitryggsavtal 110 000
Nationalstadsparken 2 600
Summa 171 100

Tillkommande rapportering, OECM

Enligt Naturvårdsverkets rapportering till EEA i mars 2022

Tillkommande inom OECM Hektar
Överenskommelse med Fortifikationsverket 32 300
Frivilliga avsättningar inom SCAs mångfaldsparker 3 700
Summa 36 000

Källa: Naturvårdsverket. Arealer är avrundade till jämna 100-tal.

 

Definitioner och förklaringar

SCB tar i samarbete med Naturvårdsverket fram årlig statistik om skyddad natur. Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål. I Sverige används skyddade områden som samlingsnamn för skydd inom 7 kap miljöbalken, samt för många av naturvårdsavtalen enligt jordabalken.

Sveriges nationella och officiella statistik över skyddad natur innehåller uppgifter om skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Dessutom redovisas skyddade älvar, fridlysta arter, naturvårdsavtal enligt jordabalken, inomstatliga överenskommelser, samt skogsmark som omfattas enbart av markersättningar. Uppgifterna avser områden som var gällande (det vill säga hade vunnit laga kraft) 2021-12-31. Merparten av data är hämtade från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret (NVR) i databasen VIC-Natur, samt databasen över Sveriges Natura 2000-områden.

Förklaringar till tabell Formellt skyddad natur 2021-12-31:

 1. Andel skyddad areal har beräknats med hjälp av Sveriges hela areal, så som det redovisas i SCB:s officiella statistik över land- och vattenarealer, se www.scb.se/mi0802, referenstidpunkt 2022-01-01.
 2. Inom naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal ingår arealer utan särskilda restriktioner, till exempel utan föreskrifter mot skogsbruk. Uppgifterna avser områden som var gällande (hade vunnit laga kraft) 2021-12-31.
 3. Andelar och arealer kan inte summeras eftersom överlapp mellan skyddstyper förekommer. Statistik rensad från överlappande ytor är markerad med texten ”utan överlapp”.
 4. Natura 2000 inom Sveriges ekonomiska zon ingår i redovisning av totalareal och havsvatten i hektar. Arealer inom ekonomisk zon ingår inte i redovisning av andelar, eftersom det endast omfattar arealer inom Sveriges territorium. Natura 2000 inom ekonomisk zon omfattar 1,3 miljoner hektar. 
 5. Naturvårdsavtal inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal och ekoparker. Flera avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Av Naturvårdsverkets avtal har 85 stycken, omfattande 2 191 hektar, en kvarvarande löptid på mindre än 15 år.
 6. Antal områden inomstatliga överenskommelser med Fortifikationsverket: uppgiften hämtad från Överenskommelse om skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, Nv Dnr 310-167-10 No.
 7. Arealer för naturvårdsavtal av typen ekoparker är under utredning.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i publikationen Skyddad natur 31 december 2021 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Producent

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Förfrågningar

Birgitta Olsson

Telefon
010 698 10 00
E-post
birgitta.olsson@naturvardsverket.se