Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft första kvartalet 2020

Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi minskar första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-09-01 9.30

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 8,1 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Det beror framförallt på minskningar från energibranschen, transportbranschen och tillverkningsindustrin.

Första kvartalet 2020 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 13,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en minskning med 8,1 procent jämfört med samma period 2019. Svensk BNP var under samma period relativt oförändrad med en ökning på 0,4 procent. Utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin, det vill säga växthusgasintensiteten har fortsatt en minskande trend.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2019, 2008K1-2020K1

diagram

Källa: SCB

Utsläppsstatistiken är klar senare än statistiken om BNP per kvartal och därför jämförs här utvecklingen i utsläpp och BNP enbart för första kvartalet 2020. BNP för andra kvartalet 2020 (som redovisades den 28e augusti) visar på 7,3% minskning. Utsläppsstatistiken för andra kvartalet 2020 redovisas först 29e oktober.

Växthusgasutsläppen minskar från el, gas och värmeverk

Utsläppen av växthusgaser minskar i de flesta branscher första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Mest minskar utsläppen inom el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall där växthusgasutsläppen är 31 procent lägre första kvartalet 2020. Det beror på en substitution av fossila bränslen såsom kol, eldningsolja och naturgas med biogena bränslen. Utsläppsminskningen sammanfaller med en mild vinter 2020. Andra förutsättningar som ändrats när första kvartalet 2020 jämförs med samma period 2019 är förändrade skattesatser på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk.

Inom transportindustrin minskar utsläppen med 8 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019. Minskningen ses både inom rederinäringen och i flygbranschen. Samtidigt minskar branschens ekonomi, mätt som förädlingsvärde, med 3 procent.

Även i tillverkningsindustrin minskar växthusgasutsläppen första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Här ses en minskning på 3 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019, samtidigt som den ekonomiska utvecklingen var relativt oförändrad. Minskningen av växthusgaser ses framförallt inom stål- och metallframställning.

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2020K1 jämfört med samma kvartal 2019

diagram

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2019
Aggregerade branscher SNI 2007Utsläpp av växthusgaser  Förädlingsvärde
 2020K1Förändring jämfört
med samma
kvartal 2019
 
2020K1Förändring jämfört
med samma
kvartal 2019
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 144 ‑4 ‑0,2% 19 551 ‑817 ‑4,0%
Utvinning av mineral 276 3 1,3% 11 571 949 8,9%
Tillverkningsindustri 3 681 ‑105 ‑2,8% 173 517 ‑601 ‑0,3%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 861 ‑818 ‑30,5% 37 973 442 1,2%
Byggverksamhet 418 ‑5 ‑1,2% 74 151 ‑43 ‑0,1%
Transportbranschen 2 131 ‑178 ‑7,7% 39 582 ‑1 416 ‑3,5%
Övriga tjänster 789 ‑16 ‑2,0% 506 260 6 907 1,4%
Offentlig sektor 144 ‑6 ‑4,0% 240 237 ‑2 009 ‑0,8%
Hushåll och ideella organisationer [1] 1 928 ‑46 ‑2,4% 13 641 7 0,1%
Totala ekonomin 13 371 ‑1 175 ‑8,1% 1 245 742 4 713 0,4%

 

Källa: SCB

Revideringar och modellantaganden för mobila utsläpp

För referensperioderna 2008 kvartal 1 till 2017 kvartal 4 har miljöräkenskaperna använt undersökningen Månatlig bränsle, gas och lagerstatistik (Måbra) för att beräkna utsläpp från mobila källor per kvartal. För referensperioder från och med kvartal 1 2018 har dock andra källor använts för att modellberäkna utsläppen. Det inkluderar exempelvis registret från rapporteringar till Energimyndigheten enligt drivmedelslagen, men även övriga fysiska data med korta tidsperioder (för mer information se kvalitetsdeklarationen under rubriken Dokumentation). Bakgrunden till denna metodutveckling är att undersökningen Måbra ändrades från och med årsskiftet 2017-2018 och bedöms vara förknippad med stora osäkerheter. Detta beror på att en revidering av Måbras insamlingsenkät, som implementerades just årsskiftet 2017-2018, fortfarande inte når upp till god kvalitet.

Enligt metodutvecklingen, har följande alternativa metoder använts för att modellberäkna utsläpp från mobila källor för första kvartalet 2020:

  • För sjöfart har den kvartalsvisa utvecklingen i utsläpp estimerats genom fartygsanlöp i svenska hamnar (i bruttodräktighet) från Trafikanalys
  • För flyg har den kvartalsvisa utvecklingen av landningar på svenska flygplatser enligt Transportstyrelsens statistik använts.
  • Utsläppen av tunga lastbilar har estimerats med hjälp av den kvartalsvisa utvecklingen av transportarbetet från Trafikanalys.
  • För personbilar har bränsleanvändningen första kvartalet 2020 beräknats utifrån utvecklingen i av trafikförändringar per vecka på det statliga vägnätet enligt Trafikverket.

Sammantaget påverkan denna osäkerhet utsläppen från mobil förbränning som motsvarar ungefär 45 procent av totalen, vilket bör has i åtanke när siffrorna tolkas. Det gäller framförallt utvecklingen för perioden fr.o.m. kvartal 1 2019 inom transportbranschen, offentlig sektor, byggbranschen, övriga tjänster och hushållen. Den totala utsläppsminskningen av växthusgaser från mobil förbränning är estimerat till ungefär 4 procent första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år.

Det pågår flera olika aktiviteter för att förbättra statistiken så att en återgång till tidigare metoder ska kunna göras.

För mer information om vilka revideringar som skett samt hur de mobila utsläppen beräknas, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

 

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

För att justera statistikkällor med territoriellt perspektiv till national- och miljöräkenskapernas ekonomiska perspektiv görs en så kallad residensjustering. Residensjusteringen gäller framförallt för transporter: tunga lastbilar (framförallt inom H49 landtransportföretag, men även andra branscher, t.ex. byggverksamhet (F41-43)), rederier (H50) och flygbolag (H51). Residensjusteringen för tunga lastbilar bygger på uppgifter om körsträckor (i ton-km) från Trafikanalys för svenska företag i utlandet och utländska företag i Sverige. För rederier och flygbolag bygger residensjusteringen på uppgifter om svenska företags utgifter för bränsleinköp. Dessa uppgifter hämtas från Nationalräkenskapernas databas över intermediär användning i ekonomin, PRIOR.

Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör där utsläppen sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Denna statistik används inte för att följa utsläppsutvecklingen i förhållande till beslutade klimatmål i Sverige och internationellt. Till det används territoriell statistik om hur mycket växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser. Mer om olika perspektiv på utsläppsberäkning kan du läsa här:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft andra kvartalet sker 2020-10-29 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se

Nils Brown

Telefon
010-479 40 26
E-post
nils.brown@scb.se