Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader 2017

Industrins miljöskyddskostnader fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2018-10-11 9.30

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 15,4 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2016, främst beroende på ökade löpande kostnader. De högsta totala miljöskyddskostnaderna hade branschen el-, gas- och värmeverk.

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller eliminerar föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. Industrins kostnader för miljöskydd omfattar investeringar och löpande kostnader.

De högsta totala kostnaderna för miljöskydd under 2017 hade branschen el-, gas- och värmeverk med 3,8 miljarder kronor. Branschen stod för 25 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Jämfört med 2016 ökade branschen sina miljöskyddskostnader med 1,1 miljarder kronor.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 35 procent av de totala kostnaderna medan de löpande kostnaderna (till exempel kostnader för drift, underhåll och avgifter) stod för 65 procent av de totala kostnaderna. 2017 uppgick de löpande kostnaderna till 10,1 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 5,4 miljarder kronor. Sedan 2016 är det framförallt de löpande kostnaderna som har ökat. Miljöskyddsinvesteringar ökade med 3 procent medan de löpande miljöskyddskostnaderna ökade med 16 procent jämfört med 2016.

Störst investeringar för att minimera utsläpp till luft

Företag i industrin (utvinning av mineral, tillverkning, försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning) investerar främst för att minska den egna miljöpåverkan inom luftområdet. Investeringarna inom området luft stod för 41 procent av de totala miljöskyddsinvesteringarna under 2017. Exempel på investeringar inom detta område är installation av filter och åtgärder vid övergång till mindre miljöpåverkande bränslen.

Investeringar för att minimera utsläpp till vatten stod för 31 procent av de totala investeringarna medan investeringar för att hantera och minska avfall stod för 9 procent. Sedan 2016 har investeringar inom områdena biodiversitet, mark, och övriga miljöåtgärder minskat något och stod 2017 för 18 procent av de totala investeringarna.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2005–2017

Miljoner kronor
Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2005–2017

*Områdena biodiversitet, mark och övrigt ingick tidigare i det området som kallades övrigt. I årets publicering är området delat i tre.

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (exempelvis filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Edith Brodda Jansen

Telefon
010-479 45 52
E-post
edith.brodda-jansen@scb.se