Till innehåll på sidan

Beskrivning av Miljöskyddskostnader

Miljöskyddskostnader och individuella variabler som har använts i undersökningen baseras på internationellt framtagna och fastlagda definitioner. Dessa finns beskrivna bl.a. i EU:s förordning, i det räkenskapssystem för miljöskyddskostnader som har utvecklats av Eurostat samt Eurostat:s enkäter till medlemsländerna.

Statistiska centralbyrån är statistiskansvarig myndighet för rapporteringen av miljöskyddskostnader till EU. Statistik för företagens miljöskyddskostnader mäter hur stora belopp industriföretagen lägger ner för att skydda och bevara naturmiljö.

Redovisning av miljöskyddskostnaderna finns i det Statistiska meddelandet Miljöskyddskostnader inom industrin (MI 23 SM) och är där fördelade på kostnadsslag, miljöområde samt företagens branscher och storleksklasser.