Till innehåll på sidan

Luft – miljötillstånd

Sveriges officiella statistik

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om luftkvalitet i tätort och landsbygd i Sverige varje år. Denna statistik består av mätdata från svenska tätorter, framförallt svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, bens(a)pyren samt metaller i luft (arsenik, kadmium, nickel, bly). I landsbygd mäts olika föroreningar i såväl luft som nederbörd. Statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

SCB sammanställde data t.o.m. 2003. Senare publicerade data återfinns hos SMHI, Naturvårdsverkets datavärd för luftkvalitetsdata: Datavärdskap för luftkvalitet

De finns även i sammanställt format på Naturvårdsverkets webbplats: Statistik om luft

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Hitta på sidan

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi0401