Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it, 2017

IT – utgifter ökar i stora företag

Statistiknyhet från SCB 2018-10-19 9.30

De sammanlagda utgifterna för hård- och mjukvara i företag uppgick till 65,2 miljarder kronor år 2017. Det är en ökning med drygt 18 procent i jämförelse med föregående år. Jämfört med år 2016 har de största företagen (250 anställda eller fler) ökat sina utgifter med drygt 20 procent. De största företagen står för 68 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.

Alla belopp i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser.

It-utgifterna för hård- och mjukvara uppgick under 2017 till 65,2 miljarder kronor. Den största utgiften under 2017 var mjukvara, drygt 40 miljarder kronor, en ökning med 24 procent sedan 2016. Sedan 2014 har utgifterna för mjukvara ökat med knappt 75 procent medan utvecklingen av utgifterna för data- och telekommunikationsutrustning har ökat med 9 respektive 51 procent under samma period.

Företagens utgifter för datautrustning var 14,3 miljarder kronor 2017. Detta är en ökning från 2009 års nivå då utgifterna för datautrustning var 10 miljarder kronor.

Företagens utgifter för data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, 2009-2017, miljoner kronor

 Diagram Företagens utgifter för  data- och telekommunikationsutrustning samt mjukvara, 2009-2017, miljoner kronor

Företagens utgifter för telekommunikationsutrustning uppgick till 10,8 miljarder kronor år 2017. Informations- och telekommunikationsbranschen stod för mer än hälften av dessa utgifter (6 miljarder). De största företagen ökade sina utgifter för telekommunikationsutrustning med 27 procent.

Utgifter för mjukvara varierar mellan branscher

Mer än hälften av företagens totala it-utgifter går till köp av mjukvara. Finans- och försäkringsbranschen stod för störst andel av dessa utgifter. På denna post ökade de största företagen sina utgifter med 25 procent, samtidigt som förändringarna hos de mindre företagen (med 10-49 anställda) låg inom den statistiska felmarginalen.

Företagens utgifter för mjukvara, storleksklass, 2009-2017, miljoner kronor, 2009-2017

Diagram Företagens utgifter för mjukvara, storleksklass, 2009-2017, miljoner kronor, 2009-2017

I tabellen visas de sju branscher med de högsta utgifterna för mjukvara sedan 2009. Utvecklingen av mjukvaruutgifterna skiljer sig åt mellan olika branscher. Andra tjänsteföretag har haft lägst ökning mellan 2009 och 2017. Deras utgifter för mjukvara ökade med drygt 46 procent, vilket kan jämföras med finans- och försäkringsbranschen som ökade med cirka 200 procent. Handeln tredubblade utgifterna för mjukvara under denna period.

Företagens utgifter för mjukvara, utvalda branscher, 2009 - 2017, miljoner kronor

Diagram Företagens utgifter för mjukvara, utvalda branscher, 2009 - 2017, miljoner kronor

Företagens köp av it – tjänster fortsatte att öka

Under år 2017 uppgick företagens köp av it-tjänster till drygt 76 miljarder medans företagens utgifter för leasing av it uppgick till 5,8 miljarder.

En it-tjänst innebär att företagen exempelvis istället för att köpa datorer, köper tjänsten att ha fungerande datorer. Detta kan inkludera service, underhåll med mera och sker antingen från en extern leverantör utanför företaget, eller internt.

Årets undersökning visar att företag med fler än 250 anställda ökade sina inköp med 8 procent jämfört med år 2016.

Företagens köp av it-tjänster efter storleksklass, miljoner kronor

Diagram Företagens köp av it-tjänster efter storleksklass, miljoner kronor

Företagen köper sina it-tjänster externt, från bolag utanför den egna koncernen, i större utsträckning jämfört med tidigare år. Årets resultat visar, som framgår av tabellen, att andelen externa it-tjänster ökade nästan med 50 procent jämfört med år 2014. Förändringen i utgifter för köp av interna it-tjänster mellan år 2016 och 2017 är inte statistiskt säkerställd.

Företagens köp av interna och externa it-tjänster, 2014 – 2017, miljoner kronor

Diagram Företagens köp av interna och externa it-tjänster, 2014 – 2017, miljoner kronor

Branscherna med högst utgifter för köp av it-tjänster var handel (19 miljarder), finans- och försäkringsbranschen (13 miljarder) samt information- och kommunikationsbranschen (12 miljarder).

Företagens köp av it-tjänster, utvalda branscher, 2014-2017, miljoner kronor

Diagram Företagens köp av it-tjänster, utvalda branscher, 2014-2017, miljoner kronor

Definitioner och förklaringar

Med utgifter för it avses köp av data- och telekommunikationsutrustning och mjukvara samt hyra och leasing av data- och telekommunikationsutrustning. Även it- tjänster undersöks, uppdelat på interna och externa köp.

Populationen utgörs av företag med 10 anställda eller fler med verksamhet enligt SNI 2007, inom utvinning av mineral (B), tillverkning (C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning (E) byggverksamhet (F), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G), transport och magasinering (H), hotell- och restaurangverksamhet (I), informations- och kommunikationsverksamhet (J), finansiell verksamhet (K), fastighetsservice (L), företagstjänster (M), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N), kultur, nöje och fritid (R) och annan serviceverksamhet (S). Företagen delas in efter tre storleksklasser: 10–49 anställda, 50–249 anställda samt företag med 250 anställda eller mer. Populationen bestäms med utgångspunkt från informationen i SCB:s företagsregister. Ramen som används är från november 2017.Samtliga belopp är i löpande priser.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se