Till innehåll på sidan

Företagens lager – Jämförelser med tidigare lagerundersökningar

Undersökningen Företagens lager ersätter undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

De gamla tidsserierna uppdateras inte längre men finns tillgängliga i Statistikdatabasen, under rubrikerna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar, äldre statistik, uppdateras ej och Industrins lager, äldre statistik, uppdateras ej. Dessa tidsserier är jämförbara med Företagens lager. Alla tidigare statistiknyheter och äldre dokumentation är flyttad till produktsidan för Företagens lager.

I mån av tid kommer SCB på sikt att publicera längre tidsserier. I nuläget tillhandahålls endast informationen nedan, om hur de gamla lagerundersökningarna kan jämföras med Företagens lager.

Varför en ny undersökning?

Undersökningarna har av olika anledningar historiskt varit uppdelade men denna uppdelning fyller inte längre något egentligt syfte. Förväntningen är att sammanslagningen ska förenkla för såväl uppgiftslämnare som användare av lagerstatistiken. Industrins lager och Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar var redan samordnade med avseende på bland annat urvalsdesign, estimation och insamlingsvariabel och hade dessutom gemensam publicering av statistiknyhet. I övrigt var undersökningarna uppdelade.

Den mest betydande förändringen mellan de gamla undersökningarna och Företagens lager bedöms vara det nya frågeformuläret som nu är gemensamt för alla uppgiftslämnare, oavsett branschtillhörighet. I det nya frågeformuläret efterfrågas uppgifter om samtliga lagertyper från alla branscher, medan de gamla frågeformulären endast efterfrågade de vanligaste lagertyperna för varje bransch.

Jämförelser mellan Industrins lager och Företagens lager

Undersökningen Industrins lager visade den kvartalsvisa utvecklingen av industrins lager (avdelning B+C enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007), uppdelat på fyra lagertyper. Lagertyperna har bytt namn, eftersom de numera samlas in enligt benämningarna i den senaste så kallade BAS-kontoplanen. I frågeformuläret för industrins lager hänvisades dock till dessa BAS-konton, vilket gör att jämförbarheten anses vara god.

Benämning Företagens lagerBenämning Industrins lagerBAS-konton
Råvaror och förnödenheter Insatsvaror 141x och 142x
Produkter i arbete Varor i arbete 144x
Färdiga varor Färdigvaror av egen tillverkning 145x
Handelsvaror Färdigvaror av främmande tillverkning 146x

Jämförelser mellan Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Företagens lager

Undersökningen Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar visade den kvartalsvisa utvecklingen av handelsvaror (motsvarande baskonto 146x) inom varuhandeln (avdelning G enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007). Den lagerutveckling som publicerades i tabellerna för Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar är alltså jämförbar med lagertypen handelsvaror i Företagens lager. I det nuvarande frågeformuläret samlas flera lagertyper in men eftersom större delen av varuhandelns lager är handelsvaror publiceras inga andra lagertyper i Statistikdatabasen i nuläget.

Inom undersökningen Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar samlades lageruppgifter även in från tjänstenäringarna (avdelning M+J exkl. veterinärverksamhet). Delar av denna statistik har använts av SCB:s nationalräkenskaper. Just nu utreds denna bransch, då det finns en målsättning om att publicera även denna bransch i Statistikdatabasen för referensperioden 2021K2 och framåt. De lagertyper som är aktuella att publicera är dels handelsvaror och dels pågående arbete för annans räkning (motsvarande baskonto 147x).

Vill du veta mer?

Mer information om jämförbarhet finns avsnitt 5.1 i kvalitetsdeklaration för Företagens lager. Det går också att ta del av Regelrådets yttrande över SCB:s förslag till nya föreskrifter, vilket bland annat omfattar en konsekvensutredning gällande planerade förändringar i lagerundersökningarna. Här finns den nya föreskriften SCB-FS 2021:16.