Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 12 2021

Ökad konsumtion lyfte ekonomin

Statistiknyhet från SCB 2021-12-13 9.30

Den svenska ekonomin visade god tillväxt tredje kvartalet i år. Enligt nationalräkenskaperna var det framför allt ökad hushållskonsumtion som bidrog till BNP-tillväxten. Aktiviteten i ekonomin fortsatte uppåt även i oktober. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Det som stack ut under tredje kvartalet var en mycket stark konsumtion av hotell- och restaurangbesök. Den var i nivå med hur det såg ut innan pandemin” säger Johannes Holmberg, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer är ett temanummer med flera fördjupningsartiklar som handlar om SCB:s arbete med att ta fram nya statistiska enheter. Som vanligt avslutas tidskriften med en internationell utblick, denna gång med fokus på energipriser. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Förändringar inom den ekonomiska företagsstatistiken

En ny tillämpning av statistiska enheter kommer att börja implementeras i företagsregistren och den ekonomiska företagsstatistiken. Det kommer att innebära vissa förändringar i hur statistiken ska tolkas och kan användas. Förändringarna ska börja införas successivt under 2022.

Förädlingsvärde i näringslivet

Miljarder kronor samt procentuell förändring när nya företagsenheter används

diagram

Källa: Företagens ekonomi 2018 och Structural Business Statistics 2018

Statistiska vägval - institutionell eller funktionell statistik?

Den institutionella statistiken beskriver aktörerna i ekonomin. Då är det företagsenhet som är den viktigaste statistiska enheten. Den funktionella statistiken beskriver aktiviteterna i ekonomin. Då är verksamhetsenheten viktigast.

Ökad globalisering ställer nya krav på den ekonomiska statistiken

För att den ekonomiska statistiken ska bli så rättvisande som möjligt behöver SCB kartlägga vilken verksamhet olika företagsgrupper bedriver. Denna arbetsmetod kallas för profilering. Ökad globalisering utgör en stor utmaning i detta arbete.

Industrins andel av den svenska ekonomin kommer att öka

Genom SCB:s nya tillämpning av statistiska enheter förändras tolkningen av den ekonomiska statistiken. Revisionen kommer att leda till att industrins förädlingsvärde ökar något medan tjänstesektorns minskar.

Kraftigt ökade energipriser i Europa

Inflationstakten har stigit brant sedan årsskiftet. Främst är det ökade energipriser som drivit upp prisnivån. Norge och Belgien har haft de högsta uppgångarna i Europa.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2022-01-18 klockan 08.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se