Till innehåll på sidan

Definitioner och förklaringar för Nationalräkenskaperna

Volymförändring: I texten avser angivna procenttal, om inget annat anges, volymförändring i förhållande till föregående kvartal. Det innebär enbart förändring i volym. Priseffekter är exkluderade.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelser mellan samma kvartal olika år. Det innebär att värden korrigeras för effekten av att antalet arbetsdagar under ett kvartal inte är lika många som motsvarande kvartal året innan. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden. Helårssiffror samt uppgifter om inkomster och sparande redovisas utan kalenderkorrigering och säsongrensning.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år. Faktiska värden korrigeras inte för kalender- eller säsongseffekter.

Fasta priser: BNP och dess komponenter i fasta priser är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till ett referensår.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser säsongrensade värden och inkluderar importinnehållet i delaggregaten.

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställningen av nationalräkenskaper (NR) används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen görs justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik från såväl användningssidan som produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs avstämningsjusteringar.

Sparkvot: Sparkvoten definieras som sparande i förhållande till disponibel inkomst. Sparandet, och därmed sparkvoten, kan beräknas inklusive eller exklusive sparandet i tjänste- och premiepensioner.