Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper övrigt: BNP-indikator månad, juli 2021

BNP-indikatorn steg i juli

Statistiknyhet från SCB 2021-09-08 9.30

Sveriges BNP ökade med 0,5 procent i juli, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

BNP fortsatte att växa i juli, om än i något lägre takt än föregående månaderna. En stigande hushållskonsumtion bidrog till utvecklingen där särskilt konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster växte kraftigt, säger Neda Shahbazi, nationalekonom på SCB.

För mer information om hushållens konsumtion:

Månatliga indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter

Efter kalenderkorrigering var aktiviteten i ekonomin 7,8 procent högre i juli 2021 jämfört med juli 2020. Utvecklingstal jämfört med föregående år är likt förra kvartalet höga på grund av den låga jämförelsenivån 2020 där aktiviteten var kraftigt påverkad av pandemin. Månaden hade en arbetsdag mindre jämfört med föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2020=100)

Avstämning och revidering

BNP-indikatorn beräknar i ett första steg två separata BNP-utfall från ekonomins produktions- respektive användningssida. Därefter görs en avstämning där den ena sidan justeras nedåt och den andra uppåt för att redovisa ett entydigt resultat. Före avstämning visade det statistiska underlaget i juli på en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på 5,8 procent och en utveckling för produktionssidan på 7,3 procent. Båda jämfört med motsvarande månad föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på 6,5 procent.

I enlighet med BNP-indikatorns revideringspolicy revideras månader i det innevarande kvartalet. I kvartalets första månad har alltså inga tidigare perioder reviderats.

BNP, faktisk utveckling från produktions- och användningssida:
  Publicerat 08/09/2021
  Prod. Anv. Avstämt
Juli 7,3 5,8 6,5

Nästa publiceringstillfälle

BNP-indikatorn avseende augusti 2021 publiceras 2021-10-06 kl. 9.30.

Ordinarie beräkning av det tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-29 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Neda Shahbazi, nationalekonom

Telefon
010-479 40 09
E-post
Neda.Shahbazi@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se