Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 5 – Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig liksom en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället. Ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet.

Läs mer om mål 5 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 5.1 – Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt

Indikator 5.1.1 - Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Tabell

Rättsligt ramverk för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön

Procent

  2020 2018
Övergripande rättsligt ramverk och det offentliga livet 80 80
Våld mot kvinnor 92 83
Sysselsättning och ekonomisk ersättning 100 100
Äktenskap och familj 91 91

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 5.2 – Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Indikator 5.2.1 - Andelen personer som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner

Denna indikator är under utredning

Indikator 5.2.2 - Andelen personer som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 5.2.3(N) - Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott och trakasserier

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Diagram

Utsatt för olika brott, 2020

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

5.2.3(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 5.3 – Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning [redovisas ej]

Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Indikator 5.3.1 - Andelen personer i åldrarna 20–24 år som har ingått äktenskap före 15 års ålder och före 18 års ålder

Denna indikator är under utredning

Indikator 5.3.2 - Andelen flickor och kvinnor som har varit utsatta för kvinnlig könsstympning

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 5.3.3(N) - Indikator om hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Delmål 5.4 – Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet [redovisas ej]

Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

Indikator 5.4.1 - Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete

Denna indikator är under utredning

Delmål 5.5 – Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Indikator 5.5.1 - Valda till riksdag och kommun och regionfullmäktige

Diagram

Valda till riksdagsvalet 2018

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till riksdagsvalet 2018

Diagram

Valda till riksdagen efter valår

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till riksdagen efter valår och kön

Diagram

Valda till regionfullmäktige efter valår

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till riksdagen efter valår och kön

Diagram

Valda till kommunfullmäktige efter valår

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till kommunfullmäktige efter valår och kön

Indikator 5.5.2 - Könsfördelning bland chefer

Diagram

Könsfördelning bland chefer, 2019

Könsfördelning i procent

5.5.2_A

Tabell

Könsfördelning bland chefer

Könsfördelning i procent

 KvinnorMän
2019 40.1 59,9
2018 39,2 60,8
2017 38,6 61,4
2016 37,9 62,1

Källa: Yrkesregistret med yrkesstatistik, SCB

Andel kvinnor i chefsposition =
(Anställda kvinnor i ISCO-08 kategori 1 - Anställda kvinnor i ISCO-08 kategori 14) / (Alla anställda i ISCO-08 kategori 1 - alla anställda i ISCO-08 kategori 14) * 100.

Andel män i chefsposition =
(Anställda män i ISCO-08 kategori 1 - Anställda män i ISCO-08 kategori 14) / (Alla anställda i ISCO-08 kategori 1 - alla anställda i ISCO-08 kategori 14) * 100.

Förvärvsarbetande anställda, 16-64 år. Egna företagare är inte inkluderade.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 5.6 – Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

Indikator 5.6.1 - Andelen kvinnor i åldrarna 15–49 år som fattar sina egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel samt sexuell och reproduktiv hälsovård 

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 5.6.2 - Länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för kvinnor och män till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning

Nyckeltal

2020

100%

Sverige har lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för kvinnor och män till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning

Indikator 5.6.3(N) - Andel unga som fått de kunskaper i skolan som de behöver  för att ta hand om sin egen sexuella hälsa 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Tabell

Personer 16-29 år som uppger att de i skolan fått kunskap för att ta hand om sin egen sexuella hälsa

Andel i procent av flickor/kvinnor, pojkar/män

 KvinnorMän
2015 40,5 57,6

Delmål 5.a – Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning

Indikator 5.a.1 - Andelen jordbrukare som är ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark fördelat på kön och andelen kvinnor av ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark fördelat på typen av innehav

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 5.a.2 - Länder med ett rättsligt ramverk (inklusive sedvanerätt) som garanterar kvinnors lika rätt till ägande och/eller kontroll av mark

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 5.a.3(N) - Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

81%

är kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst i Sverige (medianinkomst)

Diagram

Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst för personer 20 år och äldre

Andel i procent

5.a.3(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Delmål 5.b – Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik [redovisas ej]

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Indikator 5.b.1 - Andelen individer som har tillgång till mobiltelefon

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 5.c – Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet [redovisas ej]

Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Indikator 5.c.1 - Länder med system för att spåra och anslå offentliga medel till jämställdhet och kvinnors egenmakt

Denna indikator är under utredning