Till innehåll på sidan

Regelverk och samråd

I förordningen (2001:100) om den officiella statistiken regleras vilka som är statistikansvariga myndigheter samt vilka statistikområden respektive myndighet ansvarar för. Inom vissa statistikområden finns särskilda regelverk som ålägger uppgiftslämnare att lämna uppgifter. Lagen (2001:99) om den officiella statistiken reglerar vilka uppgifter som statistikansvariga myndigheter får samla in från kommuner med uppgiftsskyldighet.

Lagar som skyddar uppgiftslämnaren

Uppgifter som lämnas till den officiella statistiken är skyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets‑ och sekretesslagen (2009:400). Det innebär bland annat att uppgifterna används endast i syfte att producera statistik eller för forskning.

SCB:s policy är att SCB endast lämnar ut uppgifter i avidentifierad form, det vill säga det framgår inte vem uppgifterna avser. Det måste alltid stå klart att uppgifterna inte kan medföra skada eller men för berörda för att uppgifter ska kunna lämnas ut från SCB.

Hos SCB finns en säkerhetsorganisation som utfärdar särskilda säkerhetsföreskrifter. Föreskrifterna innebär en känslighetsklassning av olika material. Grunderna för klassningen bygger på offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagstiftningen.

Sekretesskyddade uppgifter får inte heller röjas för annan tjänsteman inom SCB om denne inte har behov av uppgifterna i tjänsten.

Samråd för kommuner

Inför varje ny undersökning eller förändring i en gammal undersökning måste statistikansvariga myndigheter enligt förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, samråda med den organisation som företräder kommunerna som ska lämna uppgifterna.

I det här fallet sker samrådet med Sveriges kommuner och regioner (SKR), som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Samrådet omfattar bland annat vilka uppgifter som ingår i undersökningen, tidpunkt för genomförandet, urvalets storlek och kostnader för uppgiftslämnarna.