Till innehåll på sidan

Särskilda varuförflyttningar

Statistiska centralbyrån ansvarar för den officiella statistiken över Sveriges export och import av varor. Särskilda varuförflyttningar är en del av denna undersökning och omfattar varor eller varurörelser som berättigar till särskilda förenklade regler.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Instruktioner

Tidsplan

Uppgifterna rapporteras per kalendermånad och ska vara SCB tillhanda enligt nedanstående tidsschema för 2019.

Referensmånad 

Sista
inlämningsdag

Januari

14 februari

Februari

14 mars

Mars

12 april

April

15 maj

Maj

17 juni

Juni

12 juli

Juli

14 augusti

Augusti

13 september

September

12 oktober

Oktober

14 november

November

13 december

December

16 januari 2020

Inlämning 2020 (pdf)

Praktiskt om rapportering

Med rapporteringsmånad avses den månad under vilken varor importeras eller exporteras. Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna rapporteras för leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker månadsvis under ämnesområdet Handel med varor och tjänster, undersökning Utrikeshandel med varor.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och är reglerat enligt Kommissionens förordningar (EG) nr (1982/2004) (pdf), (96/2010) (pdf) och (113/2010) (pdf). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2010:16).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

I enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företags­registret ska aggregerade uppgifter om export- och importland (grupperade i åtta landområden) samt export- och importvärden (indelade i nio storleksklasser) årligen lämnas till det allmänna företagsregistret (BASUN). Uppgifterna i detta register omfattas inte av sekretess.

Kontakta oss

Telefon
010-479 44 00
Vardagar

08.00-16.30
E-post
sarskildavaruforflyttningar@scb.se

Vardagar
08:00–16:30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskildavaruforflyttningar