Till innehåll på sidan

Särskilda varuförflyttningar

Statistiska centralbyrån ansvarar för den officiella statistiken över Sveriges export och import av varor. Särskilda varuförflyttningar är en del av denna undersökning och omfattar varor eller varurörelser som berättigar till särskilda förenklade regler.

Statistiken används i nationalräkenskaperna och vid beräkning av betalningsbalansen, men även av beslutsfattare inom näringsliv, organisationer och offentliga myndigheter.

Instruktioner

Tidsplan

Uppgifterna rapporteras per kalendermånad och ska vara SCB tillhanda enligt nedanstående tidsschema för 2021.

Referensmånad 

Sista
inlämningsdag

Januari

12 februari

Februari

12 mars

Mars

16 april

April

17 maj

Maj

14 juni

Juni

14 juli

Juli

13 augusti

Augusti

14 september

September

14 oktober

Oktober

12 november

November

14 december

December

17 januari 2022

Praktiskt om rapportering

Med rapporteringsmånad avses den månad under vilken varor importeras eller exporteras. Även om fakturan är daterad tidigare eller senare än leveransmånaden, ska uppgifterna rapporteras för leveransmånaden. Vid delfakturering gäller alltid leveransmånad.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker månadsvis under ämnesområdet Handel med varor och tjänster, undersökning Utrikeshandel med varor.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och är reglerat enligt Kommissionens förordningar (EG) nr (1982/2004) (pdf), (96/2010) (pdf) och (113/2010) (pdf). Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2010:16).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

I enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företags­registret ska aggregerade uppgifter om export- och importland (grupperade i åtta landområden) samt export- och importvärden (indelade i nio storleksklasser) årligen lämnas till det allmänna företagsregistret (BASUN). Uppgifterna i detta register omfattas inte av sekretess.

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/sarskildavaruforflyttningar