Till innehåll på sidan

Statistik efter ämne

Här kan du se alla ämnen
som finns på statistikmyndigheten SCB:s, webbplats.
Efter ämnet står några exempel
på vilken statistik som ingår i ämnet.

Vill du komma till något av ämneområdena,
klicka på namnet.

Arbetsmarknad

arbetslöshet, arbetsmiljö, löner

Befolkning

antal innevånare, namnstatistik

Boende, byggande och bebyggelse

hyror, hur mycket hus som byggs, priser på hus och lägenheter
som köps och säljs

Demokrati

valresultat, valdeltagande, folkomröstningar

Energi

hur priserna för el ändras, vilken typ av energi vi använder

Finansmarknad

ekonomin i Sverige, banker och aktier

Handel med varor och tjänster

livsmedelsförsäljning, utrikeshandel

Hushållens ekonomi

familjers utgifter och inkomster

Hälso- och sjukvård

dödsorsaker och sjukdomar, sjukvårdens verksamhet

Jord- och skogsbruk, fiske

husdjur, skördar, ekologisk odling, fiskfångster

Kultur och fritid

bibliotek, museer och samhällets kulturutgifter

Levnadsförhållanden

undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), barn- och familjer, jämställdhet och integration

Miljö

avfall, utsläpp, klimat, bekämpningsmedel, mark- och vattenanvändning

Nationalräkenskaper

bruttonationalprodukten, BNP, konsumtion, regionala räkenskaper

Näringsverksamhet

omsättning, investeringar, regionala och storleksindelningar, lönsamhet

Offentlig ekonomi

skatter, kommunernas tillgångar och skulder, offentligt ägda företag, skattesatser och skattekraft

Priser och konsumtion

prisindex, inflation, köpkraftspariteter

Rättsväsende

brott, domstolar, kriminalvård, återfall i brott

Socialförsäkring m.m.

stöd till barnfamiljer, stöd vid sjukdom och handikapp, stöd vid ålderdom

Socialtjänst m.m.

omsorg, stöd och service till funktionshindrade, äldre- och handikappomsorg

Transporter och kommunikationer

post, vägtrafik, fordon

Utbildning och forskning

elever, betyg, lärare och högskoleutbildning

Läs mer

Startsida för lättläst