Till innehåll på sidan

Studenter

Undersökningar om Studenter

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Doktorander, Examen, Forskning och utveckling, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Internationell studentmobilitet i högskolan

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar bland annat antal in- och utresande studenter efter kön och ålder, antal utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter, samt antal betalande studenter efter geografiskt område och land.

Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning, Utbildningsnivå

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola