Till innehåll på sidan

Universitet och högskola

Undersökningar om Universitet och högskola

Årsrapport för universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Årsrapporten ger en samlad bild av den svenska högskolesektorn, huvudsakligen baserad på officiell statistik på högskoleväsendets alla områden. Rapporten tar upp vad som har hänt det senaste året, men visar även långsiktiga tendenser. I årsrapporten finns också internationella jämförelser. Statistikprodukten är sedan 2017 inte längre en officiell statistikprodukt, eftersom den även innehåller statistik som inte är officiell. Resultaten finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.

Universitet och högskola

Personal vid universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Anställda, Forskare, Forskning och utveckling, Universitet och högskola, Lärare

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Doktorander, Examen, Forskning och utveckling, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar sökande och antagna till högskoleutbildning med fokus på dem som inte tidigare studerat i högskolan, indelade efter kön, ålder, program och universitet/högskola.

Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

Examen, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Internationell studentmobilitet i högskolan

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar bland annat antal in- och utresande studenter efter kön och ålder, antal utbytesstudenter och så kallade freemover-studenter, samt antal betalande studenter efter geografiskt område och land.

Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

Forskning och utveckling, Omsättning, Universitet och högskola

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar olika grupper av nybörjare i högskolan och övergångsfrekvensen till utbildning på forskarnivå, samt beskriver för vissa årskullar påbörjad svensk högskoleutbildning vid viss ålder efter föräldrarnas utbildningsnivå.

Doktorander, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning, Utbildningsnivå

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om studerande som har olika former av studiestöd och om utländska medborgares grundläggande rätt till studiestöd från CSN. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola, Vuxenutbildning, Studiestöd

Befolkningens utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Grundskola, Gymnasieskola, Migration, Universitet och högskola, Utbildningsnivå

Inträdet på arbetsmarknaden

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Arbetsmarknad, Gymnasieskola, Universitet och högskola

Gymnasieungdomars studieintresse

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Betyg, Gymnasieskola, Universitet och högskola

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

BNP, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet och högskola, Utgifter

Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala utbildningar

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur många och hur stor andel av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i eftergymnasiala utbildningar.

Gymnasieskola, Studenter, Universitet och högskola