There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Etikettfilter Till innehåll på sidan

Vatten

Undersökningar om Vatten

Sötvatten – miljötillstånd miljögifter

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om miljögifter i sötvatten i Sverige varje år. Denna statistik består av arsenik i grundvatten, bly i grundvatten , kadmium i grundvatten och zink i grundvatten och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Sjöar Vatten

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Vatten Vattenanvändning Vattenuttag

Sötvatten – miljötillstånd

Statistiken visar miljösituationen i relativt opåverkade vatten, baserat på tidsseriedata av växtplankton i sjöar, fisk, fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt försurningspåverkan, alkalinitet, klorid och nitrat i grundvatten.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Sjöar Vatten