Till innehåll på sidan

Sjöar

Undersökningar om Sjöar

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Fiske Sjöar Yrkesfiske

Sötvatten – miljötillstånd miljögifter

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om miljögifter i sötvatten i Sverige varje år. Denna statistik består av arsenik i grundvatten, bly i grundvatten , kadmium i grundvatten och zink i grundvatten och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Sjöar Vatten

Land- och vattenarealer

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Areal Hav Land Landyta Sjöar

Sötvatten – miljötillstånd

Statistiken visar miljösituationen i relativt opåverkade vatten, baserat på tidsseriedata av växtplankton i sjöar, fisk, fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt försurningspåverkan, alkalinitet, klorid och nitrat i grundvatten.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Sjöar Vatten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistiken visar tillförsel av fosfor från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Hav Sjöar

Tillförsel av kväve till kusten

Statistiken visar tillförsel av kväve från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Etiketter: Hav Sjöar