Till innehåll på sidan

Skogsmark

Undersökningar om Skogsmark

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket

Statistiken visar olika kostnader inom det så kallade storskaliga skogsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Ekonomi Skog Skogsmark

Avverkning

Statistiken visar avverkad volym och areal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog Skogsmark

Avverkningsanmälningar

Statistiken visar utvecklingen av anmälningar och ansökningar för föryngringsavverkning och avverkning för annat ändamål än virkesproduktion.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Skog Skogsmark

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Miljö Produktion Skog Skogsmark Träd

Arealförhållanden

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Areal Miljö Skog Skogsmark

Virkesförråd och trädbiomassa

Statistiken visar bland annat virkesförrådet fördelat på trädslag och diameterklasser och volym död ved.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Skog Skogsmark Biomassa Träd

Årlig tillväxt

Statistiken visar bland annat genomsnittlig tillväxt per trädslag.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Produktion Skog Skogsmark

Vegetations- och ståndortsförhållanden

Statistiken visar bland annat produktiv skogsmarksareal fördelad på boniteter inom ägargrupper samt uppgifter om fält- och bottenskiktsvegetation samt bär.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Produktion Skog Skogsmark Bonitet

Skogsskador

Statistiken visar omfattning av skador på skog, t.ex. kronutglesning, älgbetning samt ett antal enskilda vanligen förekommande skadetyper.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Skog Skogsmark Skogsskador

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

Statistiken visar antal och areal för områden som har formellt skydd som biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Miljö Skog Skogsmark

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Syftet med statistiken är bland annat att följa upp vilken miljöhänsyn som tagits i samband med föryngringsavverkning. Hänsynstagande vid föryngringsavverkning är centralt i den svenska skogspolitiken.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Miljö Skog Skogsmark

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark

Statistiken redovisar arealer skogsmark inom de fyra formerna Formellt skyddade områden, Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor samt Improduktiv skogsmark. Där det är möjligt redovisas statistiken på län eller landsdelar. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan fyra myndigheter; SCB, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU Riksskogstaxeringen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Skog Skogsmark