Till innehåll på sidan

Miljö

Undersökningar om Miljö

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Miljö, Produktion, Skog, Skogsmark, Träd

Arealförhållanden

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Areal, Miljö, Skog, Skogsmark

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Statistiken visar antal och areal för områden som har formellt skydd som biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

Miljö, Skog, Skogsmark

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Syftet med statistiken är bland annat att följa upp vilken miljöhänsyn som tagits i samband med föryngringsavverkning. Hänsynstagande vid föryngringsavverkning är centralt i den svenska skogspolitiken.

Miljö, Skog, Skogsmark

Utsläpp och upptag av växthusgaser

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

Miljö, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Gödsel, Jordbruk, Miljö

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Sedan 2013 har försäljningsstatistiken för kalk upphört. Statistiken omfattade försäljningen av kalkprodukter till jord- och trädgårdsbruket och till kalkning av sjöar, vattendrag och skogar. För uppgifter om spridning av kalk på åkermark, se Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket samt Statistiskt meddelande.

Jordbruk, Kalk, Miljö

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Gödsel, Jordbruk, Miljö

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Gödsel, Jordbruk, Miljö, Odling

Miljöskyddskostnader

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Avfall, Grön ekonomi, Miljö

Miljöräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Bränsle, Grön ekonomi, Konsumtion, Miljö, Skatt, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser

Avfall, elutrustning och batterier

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.

Avfall, El, Kemikalier, Miljö

Avfall, gränsöverskridande transporter

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Statistiken visar gränsöverskridande transporter av anmälningspliktigt avfall. Anmälningspliktigt avfall kan t ex vara farligt avfall, hushållsavfall och bygg- och rivningsavfall. Naturvårdsverket tar emot uppgifter om transporter av anmälningspliktigt avfall som förs in i och ut ur Sverige. Innan en transport av anmälningspliktigt avfall kan starta måste Naturvårdsverket och andra behöriga myndigheter godkänna transporten ifråga. Statistiken bygger på uppgifter som verksamhetsutövarna har rapporterat in till Naturvårdsverket.

Avfall, Import och export, Miljö