Till innehåll på sidan

Bidrag

Undersökningar om Bidrag

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Barn, Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Taxor, Äldreomsorg

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Bidrag, Ekonomi, Hushåll, Inkomst, Välfärd

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal hushåll med bostadbidrag samt genomsnittlig bidragsgrundande inkomst, bostadskostnad och utbetalt bostadsbidrag fördelat på kön, län, bidragsgrundande inkomst, typ av hushåll och typ av bostad.

Barn, Bidrag, Hushåll, Inkomst, Socialförsäkring

Vårdbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder

Barnbidrag

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Barn, Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring

Bilstöd

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Statistiken visar antal personer med beviljat bilstöd fördelat på ålder och bidragsgrupp.

Bidrag, Inkomst, Socialförsäkring, Funktionshinder, Handikapp