Till innehåll på sidan

Hushåll

Undersökningar om Hushåll

Befolkningsstatistik

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Befolkning Demografi Hushåll In- och utvandring Medellivslängd Namn Småorter Tätorter

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 (FoB)

Statistiken visar olika aspekter på samhället vid räkningstillfället. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det gäller definitioner och värdemängder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Befolkning Boende Bostäder Hushåll

Hushållens ekonomi (HEK)

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Hushåll Inkomst Utgifter Välfärd

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi FASIT Hushåll Inkomst Simulering

Hushållens boende

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Boende Hushåll Välfärd

Hushållens utgifter (HUT)

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Hushåll Konsumtion Utgifter Välfärd

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Bidrag Ekonomi Hushåll Taxor Äldreomsorg

Energistatistik för flerbostadshus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lägenheter

Energistatistik för småhus

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Villor

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten

Etiketter: Bränsle El Hushåll Lokaler Lägenheter Villor

Aktieägarstatistik

Statistiken visar ägandet av aktier fördelat på samhällssektorer, utländska ägare, uppgifter om värdepapperskonton och antal noterade bolag fördelade på marknadsplats. För hushållen visas också andelen aktieägare i befolkningen, fördelat på kön, ålder, taxerad inkomst och genomsnittliga portföljstorlekar.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Hushåll

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Hushåll Sparande Tillgångar och skulder

Sparbarometern

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Förmögenhet Hushåll Lån Sparande Tillgångar och skulder

Finansmarknadsstatistik

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Hushåll Lån Räntor Tillgångar och skulder

Jordbrukarhushållens inkomster

Statistiken visar bland annat inkomst efter transfereringar uppdelat på inkomstkomponenter och typ av hushåll och taxerade förvärvsinkomster efter antal hektar åker, driftsinriktning och brukarens ålder.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Hushåll Inkomst

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Bidrag Ekonomi Hushåll Inkomst Välfärd

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistiken visar antal hushåll med bostadsbidrag och utbetalt belopp (preliminära och avstämda uppgifter), genomsnittliga bostadskostnader, genomsnittsinkomst, m.m. fördelat på bland annat hushållstyp, sökandetyp och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Hushåll Inkomst Socialförsäkring

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)

Statistiken visar bland annat totala utgifter för det sociala skyddet samt totala inkomster för dess finansiering. Totala utgifter, totala inkomster och utgifter per funktion visas även i förhållande till BNP. Jämförelser med länder i Europa finns också.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Offentlig ekonomi Socialt skydd

Hälsoräkenskaper

Statistiken visar bland annat hälso- och sjukvårdsutgifter efter ändamål, finansiär, och producentgrupp totalt och i relation till BNP. Senaste publicerade året är att betraktas som preliminärt. Samtliga värden är i löpande priser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Hushåll Hälsa och ohälsa Offentlig ekonomi

Konjunkturbarometern Hushåll

Statistiken visar svenska hushålls syn på den egna och den svenska ekonomin, förväntningar om räntor och inflation och om planerade inköp av kapitalvaror och sparande.

Statistikansvarig myndighet: Konjunkturinstitutet (KI)

Etiketter: Hushåll Inköpsplaner Konfidensindikator