Till innehåll på sidan

Barn

Undersökningar om Barn

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Bidrag Ekonomi Hushåll Taxor Äldreomsorg

Statistik om amning

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Hälsa och ohälsa Amning

Assisterad befruktning

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Hälso- och sjukvård Reproduktion

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Fruktsamhet Födda och döda Hälso- och sjukvård

Fosterskador och kromosomavvikelser

Statistiken visar fosterskador och kromosomavvikelser hos nyfödda barn, både levande födda och dödfödda, och hos foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskador.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Födda och döda Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård

Statistik om familjerätt

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, vårdnadsutredning och adoptionsutredningar. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om familjerätt. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Etiketter: Barn Familj

Insatser för barn och unga – mängduppgifter

Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Omsorg Socialtjänst

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0–20 år.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Omsorg Socialtjänst

Underhållsstöd

Statistiken visar antal barn, antal boföräldrar samt antal bidragsskyldiga föräldrar fördelat efter kön, ålder och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Inkomst Socialförsäkring Föräldrar

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

Statistiken visar antal hushåll med bostadsbidrag och utbetalt belopp (preliminära och avstämda uppgifter), genomsnittliga bostadskostnader, genomsnittsinkomst, m.m. fördelat på bland annat hushållstyp, sökandetyp och län.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Hushåll Inkomst Socialförsäkring

Vårdbidrag

Statistiken visar antal mottagare, antal barn och utbetalt månadsbelopp fördelat på ålder, län, omfattning på vårdbidraget och nivå på merkostnadsersättningen.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring Funktionshinder

Barnbidrag

Statistiken visar antal mottagare av barnbidrag och utbetalt belopp uppdelat på län, kön och ålder. Statistiken visar också antal barn vars föräldrar har ändrat från delat till helt barnbidrag efter gemensam ansökan. Med barnbidrag menas allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg.

Statistikansvarig myndighet: Försäkringskassan

Etiketter: Barn Bidrag Inkomst Socialförsäkring

Barn- och familjestatistik

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Familj Separationer Syskon

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Skola

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Barn Familj Hälsa och ohälsa Rökning

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Barn Pension Efterlevande