Till innehåll på sidan

Gödsel

Undersökningar om Gödsel

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Gödsel Jordbruk Odling

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekologi Gödsel Jordbruk Odling

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö Odling