Till innehåll på sidan

Jordbruk

Undersökningar om Jordbruk

Sysselsättning i jordbruket

Statistiken visar kön, ålder och antal arbetstimmar i jordbruket för företagaren och dennes maka/make, övriga familjemedlemmar och andra stadigvarande eller tillfälligt sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Arbete Jordbruk Sysselsatta

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Gödsel Jordbruk Odling

Normskördar

Statistiken visar den skörd som man kan förvänta sig av olika grödor under normala väderförhållanden per skördeområde, län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd av potatis

Statistiken visar hektarskördar och totala skördar av matpotatis och stärkelsepotatis per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Statistiken visar prognoser för hektarskörd, areal och total skörd för vete, råg, korn och havre för riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd av slåttervall

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd per län, produktionsområde och riket.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd av trädgårdsväxter

Statistiken visar areal och skörd för vissa trädgårdsväxter, bland annat tomat, gurka, morot, äpple och jordgubbar, i växthus och på friland.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Odling

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekologi Gödsel Jordbruk Odling

Jordbruksmarkens användning

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekologi Jordbruk Odling

Företag och företagare i jordbruket

Statistiken visar bland annat antal företag med åkermark och med jordbruksmark och areal åkermark och jordbruksmark efter brukningsform och företagskategori per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Företag Jordbruk

Jordbruksföretagens driftsinriktning

Statistiken visar bland annat antal företag och arbetsbehov efter driftsinriktning per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

Statistiken visar antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Företag Jordbruk

Heltidsjordbruket i Sverige

Statistiken visar bland annat areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk och antal heltidsjordbruk efter brukningsform per län och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Företag Jordbruk

Dränering av jordbruksmark

Statistiken visar bland annat areal dränerad och systemtäckdikad åkermark och areal åkermark med behov av ny- och omtäckdikning per län, produktionsområde och driftsinriktning.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk

Markpriser

Statistiken visar bland annat genomsnittliga priser på jordbruksmark och åkermark samt antal försäljningar och försåld areal per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Priser

Arrendepriser för jordbruksmark

Statistiken visar bland annat genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark och åkermark per riksområde (NUTS II) och produktionsområde.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Jordbruk Priser

Allmän jordbruksstatistik

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur Företag Jordbruk Livsmedel

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog

Sedan 2013 har försäljningsstatistiken för kalk upphört. Statistiken omfattade försäljningen av kalkprodukter till jord- och trädgårdsbruket och till kalkning av sjöar, vattendrag och skogar. För uppgifter om spridning av kalk på åkermark, se Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket samt Statistiskt meddelande.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Jordbruk Kalk Miljö

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö Odling